ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

คำถามพบบ่อย

ชาวมอรมอนเชื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเราตาย ชาวมอรมอนเชื่ออะไรเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด ความตายเป็นเพียงการเริ่มต้น—เป็นอีกก้าวหนึ่งในแผนของพระบิดาบนสวรรค์สำหรับลูกๆ ของพระองค์ สักวันหนึ่งร่างกายท่านจะตายเช่นเดียวกับทุกคน แต่วิญญาณท่านไม่ตาย วิญญาณจะไปโลกวิญญาณที่ซึ่งท่านจะเรียนรู้และก้าวหน้าต่อไป และอาจจะได้อยู่กับบุคคลอันเป็นที่รักผู้ตายจากไปแล้ว

ความตายเป็นขั้นตอนจำเป็นในความก้าวหน้าของท่าน เฉกเช่นการเกิด วันหนึ่งในอนาคตหลังจากท่านสิ้นชีวิต วิญญาณและร่างกายท่านจะรวมกัน—ไม่แยกจากกันอีกเลย นี่เรียกว่าการฟื้นคืนชีวิต และเกิดขึ้นได้เพราะการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (ดู 1 โครินธ์ 15:20-22)