ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

คำถามพบบ่อย

อะไรคือ “ประจักษ์พยาน” ที่ชาวมอรมอนพูดถึง

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ประจักษ์พยานคือพยานทางวิญญาณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้แต่ละบุคคล รากฐานประจักษ์พยานของมอรมอนคือความรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงพระชนม์และทรงรักเรา พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์ พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงดำเนินการชดใช้อันไม่มีขอบเขต โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกให้ฟื้นฟูศาสนจักรของพระเยซูคริสต์บนแผ่นดินโลก เรามีศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตนำเราในทุกวันนี้ และศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอดที่ฟื้นฟูบนแผ่นดินโลกเวลานี้