ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

คำถามพบบ่อย

กิจกรรมต่างๆ ของผู้สอนศาสนามอรมอนได้เงินทุนมาจากไหน

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีส่วนร่วมในการสอนพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์อย่างแข็งขัน ปัจจุบันผู้สอนศาสนาอาสาสมัครประมาณ 53,000 คนทั่วโลกแบ่งปันปีติที่พวกเขาพบในพระกิตติคุณ ส่วนใหญ่เป็นคนโสดวัยหนุ่มสาวที่รับใช้เต็มเวลานาน 18 ถึง 24 เดือนโดยออกค่าใช้จ่ายเอง ผู้สอนศาสนาเหล่านี้แบ่งปันข่าวสารเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์สำหรับทุกคน พวกเขาสอนเรื่องแผนแห่งความสุขอันสำคัญยิ่งของพระบิดาบนสวรรค์ ซึ่งให้โอกาสทุกคนได้กลับไปหาพระองค์