ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

คำถามพบบ่อย

ท่านเชื่อจริงๆ หรือว่ามีศาสดาพยากรณ์เช่นโมเสสอยู่ในปัจจุบัน

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ตลอดประวัติศาสตร์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกศาสดาพยากรณ์เช่นโนอาห์ อับราฮัม โมเสส และคนอื่นๆ ให้สอนพระกิตติคุณและกำกับดูแลศาสนจักรของพระองค์ (อาโมส 3:7) ปัจจุบันก็ไม่ต่างไปจากเดิม เราทุกคนต้องการการนำทางจากพระผู้เป็นเจ้าในโลกที่สับสนวุ่นวายบางครั้ง เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรักลูกๆ ของพระองค์ พระองค์จึงยังคงส่งศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต โจเซฟ สมิธ (1805–1844) เป็นศาสดาพยากรณ์คนแรกในสมัยของเรา Russell M. Nelsonเป็นศาสดาพยากรณ์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกในปัจจุบัน

เฉกเช่นพระผู้เป็นเจ้าทรงให้ศาสดาพยากรณ์โมเสสนำชาวอิสราเอลออกจากความเป็นทาสไปสู่สถานที่ซึ่งดีกว่า พระองค์ทรงนำลูกๆ ของพระองค์ในทุกวันนี้ไปสู่ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น มีสันติสุขมากขึ้นเมื่อพวกเขาเลือกทำตามศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตของพระองค์ เราเชื้อเชิญท่านให้ฟังถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตและพิจารณาว่าการรู้พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตท่านได้อย่างไร