ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

คำถามพบบ่อย

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์มีอิทธิพลต่อเราอย่างไรในชีวิตแต่งงานและสัมพันธภาพครอบครัว มีผลอย่างไรในมิตรภาพของเรา

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ชีวิตแต่งงานที่ประสบความสำเร็จเรียกร้องศรัทธา—ทั้งในพระผู้เป็นเจ้ารวมถึงศรัทธาในกันและกัน ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเป็นมากกว่าความเชื่อในพระองค์ตามทฤษฎี การมีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าคือวางใจพระองค์ มีความเชื่อมั่นในพระองค์ และเต็มใจปฏิบัติตามความเชื่อของเราในพระองค์ นี่คือหลักธรรมแห่งการปฏิบัติ

ศรัทธาร่วมกันในพระผู้เป็นเจ้าสามารถผูกมัดคู่แต่งงานและครอบครัวไว้ด้วยกันในคำมั่นต่อค่านิยมร่วม ซึ่งสามารถให้พลังพวกเขาเอาชนะอุปสรรคที่อาจทำลายสัมพันธภาพที่สำคัญเหล่านี้

ในชีวิตแต่งงานที่ประสบความสำเร็จ คู่แต่งงานไว้วางใจกัน และพวกเขาพยายามพิสูจน์ตนว่าคู่ควรได้รับความไว้วางใจจากคู่ครองของตน ความสัมพันธ์แนบแน่นในชีวิตแต่งงานหรือในครอบครัวต้องอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจกันและความคู่ควรแก่ความไว้วางใจ

ศรัทธาในกันและกัน ก็เหมือนศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า สามารถช่วยสามีภรรยาและครอบครัวเผชิญความไม่แน่นอนและดำเนินชีวิตตามความคาดหวังสูง