ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

คำถามพบบ่อย

อะไรบ้างที่บอกท่านว่ามีพระผู้เป็นเจ้า

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พระผู้เป็นเจ้าทรงให้หลักฐานมากมายยืนยันการดำรงอยู่ของพระองค์ หนึ่งในนั้นคือประจักษ์พยานเกี่ยวกับงานสร้างของพระองค์ “ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์” (สดุดี 19:1) ท่านเคยมองฟ้ายามราตรีที่มีดาวหลายพันล้านดวงด้วยความพิศวงหรือไม่ หรือเคยศึกษารายละเอียดที่สลับซับซ้อนของใบไม้หรือดอกไม้หรือไม่ หรือเคยอัศจรรย์ใจกับปาฏิหาริย์ของทารกแรกเกิดตัวเล็กนิดเดียวหรือไม่ งานสร้างที่สวยงามและซับซ้อนเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ทั้งหมดล้วนเป็นงานสร้างของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของท่าน ทั้งหมดล้วนสามารถเตือนท่านให้นึกถึงการดำรงอยู่ของพระองค์และความรักที่พระองค์ทรงมีต่อลูกๆ ของพระองค์ ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณประกาศว่า “ทุกสิ่งชี้ให้เห็นว่ามีพระผู้เป็นเจ้า; แท้จริงแล้ว, แม้แผ่นดินโลก … และการเคลื่อนไหวของมัน, แท้จริงแล้ว, และดาวพระเคราะห์ทั้งหมดด้วยซึ่งเคลื่อนไปตามปรกติวิสัยเป็นพยานว่ามีพระผู้สร้างสูงสุด” (พระคัมภีร์มอรมอน, แอลมา 30:44)