ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

คำถามพบบ่อย

ฐานะปุโรหิตคืออะไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ฐานะปุโรหิตคือสิทธิอำนาจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพระนามของพระผู้เป็นเจ้า สิทธิอำนาจเดียวกับที่มีอยู่ในศาสนจักรซึ่งพระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาไว้แต่เดิมมีอยู่ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในปัจจุบัน สิทธิอำนาจนี้กำกับดูแลและนำศาสนจักร

สมาชิกชายทุกคนของศาสนจักรที่พร้อมจะได้รับฐานะปุโรหิตเพื่อช่วยนำศาสนจักรและรับใช้บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ ชายที่มีฐานะปุโรหิตจะรับใช้ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

  • นำที่ประชุมของศาสนจักร
  • ประกอบศาสนพิธีของศาสนจักร เช่น บัพติศมา
  • ให้พรคนเจ็บป่วย

พระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวังให้ผู้ดำรงสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้ทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์และรับใช้ด้วยความรัก ความสุภาพอ่อนโยน และความเมตตา