ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

คำถามพบบ่อย

การเป็นมอรมอนเป็นอย่างไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

เหตุผลสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการอยู่บนโลกนี้คือ “มีปิติ” (2 นีไฟ 2:25) การสวดอ้อนวอนส่วนตัว การศึกษาพระคัมภีร์ และการเข้าโบสถ์ช่วยให้เราเข้าใจดีขึ้นว่าหนทางดีที่สุดของการพบปีติและความสุขในชีวิตนี้คือการรู้เกี่ยวกับแผนแห่งความสุขของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และพยายามรักษา “ธรรมบัญญัติ” ของพระผู้เป็นเจ้า (สุภาษิต 29:18)

ครอบครัวเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในแผนของพระผู้เป็นเจ้าและการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่ของเรามุ่งเน้นครอบครัว เราต้องการแบ่งปันความสุขที่เราได้รับกับทุกคนโดยผ่านการรับใช้ งานเผยแผ่ศาสนา และการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม