ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เหตุใดชาวมอรมอนจึงไม่มีผู้ปฏิบัติศาสนาที่ได้รับค่าจ้าง

คำตอบอย่างเป็นทางการ

สมาชิกจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมในท้องที่เรียกว่าวอร์ดหรือสาขา ที่ประชุมเหล่านี้จัดแบ่งตามเขตภูมิศาสตร์ และสมาชิกทุกคนเข้าร่วมประชุมในวอร์ดหรือสาขาใกล้บ้าน กลุ่มสมาชิกประชุมกันวันอาทิตย์เพื่อนมัสการ ผู้นำของที่ประชุมเรียกว่าอธิการหรือประธานสาขา เขาไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับการรับใช้ แต่บริจาคเวลารับใช้กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้นำเรียกสมาชิกให้รับใช้ในตำแหน่งต่างๆ ในที่ประชุมของพวกเขา ผู้นำแสวงหาการนำทางจากสวรรค์เมื่อทำการเรียกเช่นนั้น ตำแหน่งซึ่งจะเรียกให้รับใช้ได้แก่ ครู ผู้นำเยาวชน พนักงาน ฯลฯ การรับใช้ของสมาชิกเป็นพรแก่ผู้อื่นและให้โอกาสสมาชิกได้เรียนรู้และเติบโต

วอร์ดหรือสาขาเป็นชุมชนที่สมาชิกพัฒนามิตรภาพและช่วยเหลือกัน สมาชิกพยายามทำตามคำสอนของศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณที่สอนว่าเมื่อเรารับบัพติศมา เรา “เต็มใจจะแบกภาระของกันและกัน, เพื่อมันจะได้เบา” และ “เต็มใจที่จะโศกเศร้ากับคนที่โศกเศร้า; แท้จริงแล้ว, และปลอบโยนคนที่ต้องการการปลอบโยน” (พระคัมภีร์มอรมอน, โมไซยาห์ 18:8-9)

โดยผ่านการรับใช้ สมาชิกแบ่งเบาภาระของกันและกันและแสดงความรักของตน