ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เจตคติที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีเกี่ยวกับรักร่วมเพศและการแต่งงานกับเพศเดียวกันคืออะไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ในพระคัมภีร์ไบเบิล เปาโลสั่งสอนชาวโรมันว่าพฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นบาป (ดู โรม 1:24-32) ในสมัยพันธสัญญาเดิมโมเสสรวมเรื่องนี้ไว้ในกฎของท่านว่าความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศขัดกับกฎของพระผู้เป็นเจ้า (ดู เลวีนิติ 20:13)

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนก่อน ออกถ้อยแถลงเรื่องรักร่วมเพศดังนี้ “เราเชื่อว่าการแต่งงานระหว่างชายและหญิงได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า เราเชื่อว่าการแต่งงานอยู่ชั่วนิรันดร์ผ่านการใช้อำนาจฐานะปุโรหิตอันเป็นนิจในพระนิเวศน์ของพระเจ้า (“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” ซึ่งเขียนโดยอัครสาวกสิบสองยุคปัจจุบันผ่านการดลใจจากพระเจ้า)

“ผู้คนสอบถามเกี่ยวกับจุดยืนของเราต่อคนที่คิดว่าตนเป็นเกย์และเลสเบียน คำตอบของข้าพเจ้าคือเรารักพวกเขาในฐานะบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาอาจมีความโน้มเอียงบางอย่างซึ่งมีพลังมากและอาจควบคุมได้ยาก คนส่วนใหญ่มีความโน้มเอียงอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาต่างกันไป ถ้าพวกเขาไม่ทำตามความโน้มเอียงเหล่านี้ พวกเขาย่อมสามารถก้าวหน้าได้เช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆ ทุกคนของศาสนจักร หากพวกเขาฝ่าฝืนกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศและมาตรฐานทางศีลธรรมของศาสนจักร พวกเขาต้องได้รับโทษตามวินัยศาสนจักรเช่นเดียวกับคนอื่นๆ

“เราต้องการช่วยคนเหล่านี้ ให้กำลังใจพวกเขา ช่วยพวกเขาแก้ไขปัญหาและช่วยพวกเขาแก้ไขความยุ่งยากทั้งหลาย แต่เราจะไม่ยืนอยู่เฉยๆ ถ้าพวกเขาปล่อยตัวปล่อยใจไปกับกิจกรรมไร้ศีลธรรม ถ้าพวกเขาพยายามสนับสนุน ปกป้อง และดำเนินชีวิตในสถานการณ์ที่เรียกว่าการแต่งงานกับเพศเดียวกัน การยอมให้ทำเช่นนั้นเท่ากับดูหมิ่นรากฐานอันศักดิ์สิทธิ์และจริงจังมากของการแต่งงานที่พระผู้เป็นเจ้าทรงอนุมัติรวมถึงจุดประสงค์ของการแต่งงานนั้น ซึ่งก็คือการเลี้ยงดูครอบครัว” (ดู เลียโฮนา, ม.ค. 1999 หน้า 83)