ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

อะไรคือจุดยืนของศาสนจักรเกี่ยวกับการทำแท้ง

คำตอบอย่างเป็นทางการ

คริสต์ศักราช 1973 ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายออกถ้อยแถลงต่อไปนี้เกี่ยวกับการทำแท้ง ซึ่งยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน

“ศาสนจักรคัดค้านการทำแท้งและแนะนำสมาชิกไม่ให้ยอมรับหรือทำแท้งยกเว้นในกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมากเมื่อที่ปรึกษาผู้ชำนาญด้านการแพทย์ระบุว่าชีวิตหรือสุขภาพของมารดาอยู่ในอันตรายร้ายแรงหรือการตั้งครรภ์มีสาเหตุจากการข่มขืนและส่งผลให้มารดาเกิดความบอบช้ำทางอารมณ์ แต่กระนั้นก็ตาม ควรทำหลังจากหารือกับผู้มีอำนาจฐานะปุโรหิตควบคุมในท้องที่เท่านั้นและหลังจากได้รับการยืนยันจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านการสวดอ้อนวอน”