ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ชาวมอรมอนเชื่ออะไรเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิต

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ท่านเคยคิดหรือไม่ว่าชีวิตมีอะไรมากกว่าการดำเนินชีวิตอยู่ไปวันๆ มี—มากมายกว่านั้นมาก ชีวิตท่านมีจุดประสงค์อันสูงส่ง

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของท่านทรงเตรียมแผนที่ยอดเยี่ยมเพื่อความสุขของท่าน เมื่อท่านทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนสำหรับท่าน ท่านจะเข้าใจง่ายขึ้นว่าเหตุใดท่านจึงอยู่บนโลกนี้ พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้ลูกทุกคนของพระองค์เจริญก้าวหน้าและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น เวลานี้บนแผ่นดินโลกให้โอกาสท่านเติบโตและเจริญก้าวหน้า การมาที่นี่ช่วยให้ท่าน:

  • ได้รับร่างกาย
  • ใช้สิทธิ์เสรีและเรียนรู้ที่จะเลือกระหว่างความดีกับความชั่ว
  • เรียนรู้และรับประสบการณ์ที่จะช่วยให้ท่านเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ของท่านมากขึ้น
  • สร้างสัมพันธภาพครอบครัวที่จะอยู่ชั่วนิรันดร์

โดยทำตามแผนของพระบิดาบนสวรรค์ สักวันหนึ่ง ท่าน—เช่นเดียวกับลูกทุกคนของพระองค์—จะได้กลับไปอยู่กับพระองค์และกับบุคคลที่ท่านรัก ท่านจะมีสันติสุขมากขึ้นในชีวิตนี้และปีตินิรันดร์ในชีวิตที่จะมาถึง