ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เหตุใดชาวมอรมอนจึงให้บัพติศมาสมาชิกใหม่

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พระเยซูคริสต์ทรงสอนว่าเราต้องรับบัพติศมาโดยการลงไปในน้ำทั้งตัว (มาระโก 16:16; 3 นีไฟ 11:21-26) พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างด้วยพระองค์เองโดยทรงรับบัพติศมาเพื่อ “กระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ” (มัทธิว 3:15)

เรารับบัพติศมาโดยผู้มีสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อการปลดบาป (กิจการ 2:38, กิจการ 22:16) เรารับบัพติศมาเพื่อเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายด้วยเช่นกันและเพื่อเข้าอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า (ยอห์น 3:5)

โดยผ่านศาสนพิธีบัพติศมา เราทำสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าเรียกว่าพันธสัญญา เราสัญญาจะยอมรับพระคริสต์ จะเป็นผู้ติดตามพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ในทางกลับกัน พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงสัญญาจะให้อภัยบาปของเราและให้เรากลับไปอยู่กับพระองค์หากเรารักษาพันธสัญญาของเรา