ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ชาวมอรมอนเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา เหตุใดเราจึงต้องมีพระผู้ช่วยให้รอด

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ท่านจะได้รับการให้อภัยบาปผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์โดยกระบวนการกลับใจ เพราะพระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้ว่าบางครั้งเราจะเลือกผิด พระองค์จึงทรงจัดหาวิธีให้เราได้รับการอภัยบาปของเรา (ยอห์น 3:16) พระองค์ทรงจัดเตรียมพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงทนทุกข์เพื่อบาปของเราในสวนเกทเสมนีและบนกางเขนทั้งนี้เพื่อว่าเมื่อเรากลับใจอย่างจริงใจ เราจะได้รับการให้อภัย (พระคัมภีร์มอรมอน, โมไซยาห์ 4:6)

เมื่อเรากลับใจอย่างจริงใจ เรา:

  • สารภาพบาปทั้งต่อพระผู้เป็นเจ้าและคนที่บาปของเราทำร้ายเขา ในกรณีบาปร้ายแรง การสารภาพต้องทำต่อผู้มีสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตที่เหมาะสม
  • ขอการอภัยจากพระผู้เป็นเจ้าและจากคนที่เราทำความเสียหายให้
  • ชดเชยความเสียหายที่เราทำ เมื่ออยู่ในวิสัยที่ทำได้
  • ละทิ้งบาปของเรา
  • มุ่งมั่นพยายามรักษาพระบัญญัติ

การกลับใจที่จริงใจก่อให้เกิดสันติสุขและการให้อภัย พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่า “ดูเถิด, คนที่กลับใจจากบาปของเขา, คนคนนั้นได้รับการให้อภัย, และเรา, พระเจ้า, ไม่จำมันอีก” (หลักคำสอนและพันธสัญญา 58:42)