ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เหตุใดจึงมีชาวมอรมอนบางคนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพระวิหาร มีบางอย่างเป็นความลับเกี่ยวกับการเข้าไปในพระวิหารมอรมอนเช่นนั้นหรือ อะไรเกิดขึ้นในพระวิหารมอรมอน

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีพระวิหารเปิดดำเนินการมากกว่า 100 แห่งทั่วโลก เรายินดีต้อนรับผู้มาเยือนให้เยี่ยมชมบริเวณรอบๆ พระวิหารทุกแห่งและเข้าร่วมโอเพ่นเฮาส์ก่อนการอุทิศ อย่างไรก็ดี สมาชิกที่รับบัพติศมาแล้วผู้มีค่าควรและพร้อมเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าพระวิหารหลังจากการอุทิศ

ในพระวิหาร สมาชิกศาสนจักรมีส่วนร่วมในศาสนพิธีที่กำหนดไว้เพื่อรวมครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวตลอดไปและช่วยให้พวกเขากลับไปหาพระผู้เป็นเจ้า ในพระวิหารสมาชิก:

  • เรียนรู้ความจริงนิรันดร์
  • รับศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งศาสนพิธีที่ผูกมัดสามีภรรยาไว้ด้วยกันชั่วนิรันดร์ และเชื่อมผนึกบุตรธิดากับบิดามารดา (มาลาคี 4:5-6)
  • ประกอบศาสนพิธีเช่น บัพติศมาแทนคนที่เสียชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ (1 โครินธ์ 15:29; 1 เปโตร 4:6)