ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เหตุใดการพึ่งพาตนเองจึงสำคัญต่อชาวมอรมอน เหตุใดชาวมอรมอนจึงพูดถึงการเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

คำตอบอย่างเป็นทางการ

การเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นช่วยให้เราพึ่งพาตนเอง การพึ่งพาตนเองทำให้เรามีความเป็นอิสระ ความอุตสาหะ ความมัธยัสถ์ และความเคารพตนเองมากขึ้น อีกทั้งให้โอกาสเราได้รับใช้และดูแลคนตกทุกข์ได้ยากมากขึ้น