ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

การชดใช้ของพระเยซูคริสต์คืออะไร เหตุใดพระเยซูคริสต์จึงจำเป็นต้องพลีพระชนม์ชีพ

คำตอบอย่างเป็นทางการ

เป็นไปไม่ได้ที่จะบรรยายความหมายทั้งหมดของการชดใช้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดและเลิศล้ำที่สุดในประวัติศาสตร์โลก พระผู้ช่วยให้รอดทรงชดใช้บาปของเราโดยผ่านความทุกขเวทนาของพระองค์ในสวนเกทเสมนีและบนกางเขน นี่เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน!

เราไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าพระเยซูทรงทนทุกข์เพื่อบาปของเราอย่างไร แต่เรารู้ว่าในสวนเกทเสมนี น้ำหนักบาปของเราทำให้พระองค์ทรงรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวจนพระโลหิตออกจากทุกขุมขน (หลักคำสอนและพันธสัญญา 19:16-17)

ต่อมา เมื่อทรงถูกตรึงบนกางเขน พระเยซูทรงรู้สึกถึงน้ำหนักบาปของเราอีกครั้งขณะเต็มพระทัยทนรับความตายอันเจ็บปวดโดยวิธีโหดร้ายที่สุดวิธีหนึ่งเท่าที่เคยรู้กันมา หนังสือ Jesus the Christ หน้า 462 กล่าวว่า “ดูเหมือนว่านอกจากความทุกขเวทนาอันน่ากลัวที่ประสบในช่วงตรึงกางเขนแล้ว ความเจ็บปวดรวดร้าวในเกทเสมนีกลับมาอีกครั้ง ทวีความรุนแรงเกินพลังความสามารถที่มนุษย์จะทนได้ ในโมงอันขมขื่นที่สุดนั้น พระคริสต์ที่กำลังจะสิ้นพระชนม์ทรงอยู่เพียงลำพัง เพียงลำพังในความเป็นจริงอันน่าสยดสยองที่สุด”

พระผู้ช่วยให้รอดรับสั่งกับเราว่า

“เพราะดูเถิด, เรา … ทนทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เพื่อทุกคน, เพื่อพวกเขาจะได้ไม่ทนทุกข์ … แม้ดังเรา.” (หลักคำสอนและพันธสัญญา 19:16-17)

พระเยซูคริสต์ทรงทำสิ่งที่พระองค์เท่านั้นจะทรงทำได้ในการชดใช้บาปของเรา เพื่อทำให้การชดใช้ของพระองค์เกิดประสิทธิผลเต็มที่ในชีวิตเราแต่ละคน เราต้องมีศรัทธาในพระคริสต์ กลับใจจากบาปของเรา รับบัพติศมาและการยืนยันโดยผู้มีสิทธิอำนาจ รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า รับศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ และเพียรพยายามเป็นเหมือนพระองค์ ขณะทำสิ่งเหล่านี้ผ่านการชดใช้ของพระองค์ เราจะได้กลับไปอยู่กับพระองค์และพระบิดาบนสวรรค์ของเราตลอดไป