ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เหตุใดก่อนหน้านี้ศาสนจักรของท่านจึงปฏิบัติการแต่งภรรยาหลายคน (พหุสมรส)

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ในยุคต่างๆ พระเจ้าทรงบัญชาผู้คนของพระองค์ให้ปฏิบัติการแต่งภรรยาหลายคน ตัวอย่างเช่น พระองค์ประทานบัญชานี้กับอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ โมเสส เดวิด และโซโลมอน (หลักคำสอนและพันธสัญญา 132:1) ในยุคอื่นพระเจ้าประทานคำแนะนำอื่น ในพระคัมภีร์มอรมอน พระเจ้ารับสั่งกับศาสดาพยากรณ์เจคอบ “เพราะจะไม่มีชายใดในบรรดาพวกเจ้ามีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคน; และอนุภรรยานั้นเล่าเขาจะไม่มีเลย … พระเจ้าจอมโยธาตรัส, เพราะหากเราจะ, เลี้ยงพงศ์พันธุ์ให้ทวีขึ้นเพื่อเรา, เราจะบัญชาผู้คนของเรา; มิฉะนั้นพวกเขาจะสดับฟังเรื่องเหล่านี้” (เจคอบ 2:27-30)

ในสมัยการประทานนี้ พระเจ้าทรงบัญชาวิสุทธิชนสมัยเริ่มแรกบางคนให้ปฏิบัติการแต่งภรรยาหลายคน ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและคนสนิทกับท่านที่สุด รวมทั้งบริคัม ยังก์ และฮีเบอร์ ซี. คิมบัลล์ ได้รับการท้าทายตามพระบัญชานี้ แต่พวกท่านเชื่อฟัง ผู้นำศาสนจักรวางระเบียบปฏิบัติ ผู้ที่ปฏิบัติเรื่องนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น และการแต่งงานต้องประกอบพิธีผ่านอำนาจผนึกของฐานะปุโรหิต ในปี ค.ศ. 1890 ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ได้รับการเปิดเผยให้ผู้นำของศาสนจักรยุติคำสอนเรื่องปฏิบัติการแต่งภรรยาหลายคน (ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ 1)

กฎการแต่งงานของพระเจ้าคือการมีคู่สมรสเพียงคนเดียวเว้นแต่พระองค์ทรงบัญชาให้เป็นอื่นเพื่อช่วยสถาปนาเชื้อสายอิสราเอล (ดู Encyclopedia of Mormonism Vol. 3, หน้า 1091-1095)