ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ผู้สอนศาสนามอรมอนจะพูดเรื่องอะไรเมื่อพวกเขามาเยี่ยมบ้านฉัน

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ผู้สอนศาสนาแบ่งปันข่าวสารเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์สำหรับทุกคน พวกเขาสอนเรื่องแผนแห่งความรอดอันสำคัญยิ่งของพระบิดาบนสวรรค์ ซึ่งให้โอกาสทุกคนได้กลับไปหาพระองค์