ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เหตุใดชาวมอรมอนจึงไม่ดื่มกาแฟ ชา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎแห่งสุขภาพและอาหารที่ถูกหลักของศาสนจักรมอรมอนคืออะไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ร่างกายเราเป็นของประทานล้ำค่าจากพระผู้เป็นเจ้า เพื่อช่วยรักษาร่างกายและจิตใจเราให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง พระผู้เป็นเจ้าจึงประทานกฎแห่งสุขภาพให้โจเซฟ สมิธในปี ค.ศ. 1833 กฎนี้เรียกว่าพระคำแห่งปัญญา (ดู หลักคำสอนและพันธสัญญา 89:1-21)

นอกจากจะเน้นประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้ถูกหลักรวมถึงสุขภาพกายและสุขภาพวิญญาณแล้ว พระผู้เป็นเจ้ายังตรัสห้ามไม่ให้ใช้:

  • ยาสูบ
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • กาแฟและชา
  • ยาผิดกฎหมาย

พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาพรยิ่งใหญ่ทางร่างกายและทางวิญญาณกับคนที่ทำตามพระคำแห่งปัญญา ปัจจุบันชุมชนวิทยาศาสตร์ส่งเสริมหลักธรรมเดียวกันบางข้อที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่โจเซฟ สมิธเมื่อประมาณสองร้อยปีก่อน