ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ใครคือโจเซฟ สมิธ

คำตอบอย่างเป็นทางการ

โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ เกิดปี ค.ศ. 1805 ในเมืองชารอน เทศมณฑลวินด์เซอร์ รัฐเวอร์มอนต์ จากโจเซฟและลูซี แม็ค สมิธ ท่านมีพี่น้องชายหญิง 10 คน บิดามารดาสอนให้ท่านสวดอ้อนวอน อ่านพระคัมภีร์ไบเบิล และมีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า เมื่ออายุ 14 ปี ในคำตอบการสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาแรงกล้า โจเซฟเห็นพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ในนิมิตแรก เมื่ออายุ 17 ปี โจเซฟเริ่มต้อนรับผู้ส่งสารจากสวรรค์ที่เตรียมท่านให้พร้อมรับหน้าที่ฟื้นฟูศาสนจักรของพระเยซูคริสต์บนแผ่นดินโลก ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์เช่นเดียวกับโมเสส อิสยาห์ และคนอื่นๆ ในสมัยพระคัมภีร์ไบเบิล ท่านได้รับพลังจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อทำพันธกิจของพระองค์มากเท่ากับเยเรมีย์ผู้กล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า ดูเถิด ข้าพระองค์พูดไม่เป็นเพราะว่าข้าพระองค์เป็นเด็ก แต่พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า อย่าว่าเจ้าเป็นแต่เด็ก เพราะเจ้าต้องไปหาทุกคนที่เราใช้ให้เจ้าไป และเราบัญชาเจ้าอย่างไรบ้างเจ้าต้องพูด” (เยเรมีย์ 1:6-7)