ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

อะไรคือศาสนามอรมอน หรือ ชาวมอรมอนเชื่ออะไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์บนแผ่นดินโลก พระองค์ทรงจัดตั้งศาสนจักรเพื่อให้ทุกคนได้รับพระกิตติคุณของพระองค์และกลับไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของเราในวันใดวันหนึ่ง หลังจากพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ ฟื้นคืนพระชนม์ และเสด็จขึ้นสวรรค์ อัครสาวกของพระองค์ยังคงได้รับการเปิดเผยจากพระองค์ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของศาสนจักรของพระองค์ อย่างไรก็ดีหลังจากพวกท่านถูกฆ่าตาย สมาชิกเปลี่ยนคำสอนของศาสนจักรที่พระองค์ทรงสถาปนาไว้ แม้คนดีจำนวนมากและความจริงบางส่วนยังเหลืออยู่ แต่การละทิ้งความเชื่อครั้งนี้ หรือการทอดทิ้งความจริงของผู้คนโดยรวม ทำให้ศาสนจักรถูกถอนไปจากแผ่นดินโลก (2 เธสะโลนิกา 2:1-3; กิจการ 20:29-30) อัครสาวกเปโตรพยากรณ์ว่าพระเยซูจะทรงฟื้นฟูศาสนจักรของพระองค์ก่อนการเสด็จมาครั้งที่สอง (กิจการ 3:19-21)

พระเยซูคริสต์ทรงเริ่มฟื้นฟูศาสนจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกในความสมบูรณ์ผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธในปี ค.ศ. 1820 ศาสนจักรเติบโตไปทั่วโลกโดยมีสมาชิกมากกว่า 13 ล้านคน มีคำสอนและการวางระเบียบพื้นฐานเหมือนศาสนจักรที่พระเยซูทรงสถาปนาในสมัยพันธสัญญาใหม่