ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ชาวมอรมอนเชื่ออะไรเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ชาวมอรมอนเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรจริงๆ ของพระผู้เป็นเจ้า การประสูติ พระชนม์ชีพ การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ทำให้คำพยากรณ์มากมายในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดเกิดสัมฤทธิผล พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และพระองค์จะทรงเป็นพระผู้พิพากษาเรา (ดู อิสยาห์ 9:6, 53:3-7; สดุดี 22:16-18)

ภายใต้การกำกับดูแลของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา พระเยซูคริสต์ทรงสร้างแผ่นดินโลก (ยอห์น 1:10; ฮีบรู 1:2)

เมื่อพระเยซูทรงพระชนม์บนแผ่นดินโลก (ประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว) พระองค์ทรงมีพระชนม์ชีพดีพร้อม พระองค์ทรงสอนด้วยคำพูดและแบบอย่างว่าผู้คนควรดำเนินชีวิตในความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อผู้อื่นอย่างไร

โดยผ่านความทุกขเวทนาของพระองค์ในสวนเกทเสมนีและโดยทรงสละพระชนม์ชีพบนกางเขน—กล่าวคือโดยทรงปฏิบัติการชดใช้—พระเยซูคริสต์ทรงช่วยให้เรารอดจากบาปของเรา (1 เปโตร 2:21) เมื่อเราทำตามพระองค์ เพราะการชดใช้ ท่านจึงได้รับการอภัยบาปเมื่อท่านกลับใจอย่างจริงใจ (พระคัมภีร์มอรมอน, โมไซยาห์ 26:30)

โดยผ่านการฟื้นคืนพระชนม์ พระเยซูคริสต์ทรงช่วยให้เรารอดจากความตาย เพราะพระองค์ทรงเอาชนะความตาย เราทุกคนจะได้รับของประทานแห่งการฟื้นคืนชีวิต กล่าวคือ วิญญาณของเราจะกลับมารวมกับร่างกายของเราชั่วนิรันดร์ (กิจการ 24:15; 1 โครินธ์ 15:22) เมื่อชีวิตบนโลกนี้สิ้นสุด พระเยซูคริสต์จะทรงเป็นพระผู้พิพากษาคนสุดท้าย (กิจการ 17:31; ยอห์น 5:21-22; กิจการ 10:42)