ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

สตรีมอรมอนเป็นอย่างไร ชาวมอรมอนเชื่อในความเท่าเทียมกันของชายหญิงหรือไม่

คำตอบอย่างเป็นทางการ

อัครสาวกเปาโลสอนว่า “ถึงกระนั้นก็ดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ชายก็ต้องพึ่งผู้หญิง และผู้หญิงก็ต้องพึ่งผู้ชาย” (1 โครินธ์ 11:11) ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า และในสัมพันธภาพการแต่งงาน ชายหญิงมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

โดยแบบแผนของพระผู้เป็นเจ้า บิดาต้องดูแลและสอนครอบครัวของตนด้วยความรักและความชอบธรรม พวกเขาต้องจัดหาสิ่งจำเป็นต่างๆ ของชีวิตและคุ้มครองครอบครัวตน มารดามีความรับผิดชอบเบื้องต้นในการเลี้ยงดูบุตรธิดา ในความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ บิดาและมารดาควรช่วยกันในฐานะหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน (นำมาจาก “ครอบครัว: ถ้อยแถลงเรื่องครอบครัว” ซึ่งเขียนโดยอัครสาวกสิบสองยุคปัจจุบันผ่านการดลใจจากพระเจ้า)

ทั้งบิดามารดาควรมีส่วนในการดูแลและฝึกวินัยบุตรธิดา สำคัญที่ต้องตกลงกันเรื่องเป้าหมายครอบครัวและเต็มใจทำให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นกับบุตรธิดาของพวกเขา ถ้าบิดามารดาไม่ปรองดองกันและไม่มีความเคารพกัน บุตรธิดาอาจสับสนและขาดความไว้เนื้อเชื่อใจบิดามารดา ทั้งบิดามารดาควรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนบุตรธิดาของตน