ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เหตุใดครอบครัวจึงสำคัญต่อชาวมอรมอน

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ครอบครัวเราสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตส่วนใหญ่ที่เราประสบในชีวิต

ในครอบครัวเรา เรารัก รับใช้ สอน และเรียนรู้จากกัน เราร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน สายสัมพันธ์ในครอบครัวอาจทำให้เราประสบความท้าทายยุ่งยาก แต่ก็ให้พลังและความสุขใหญ่หลวงที่สุดแก่เราเช่นกัน

ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับลูกๆ ของพระองค์ อีกทั้งเป็นหน่วยศูนย์กลางของสังคมและเป็นหนทางให้นำบุตรธิดาเข้ามาในโลกเพื่อรัก เลี้ยงดู สอนความจริงและความชอบธรรมแก่พวกเขา (ดู “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก”)

แม้เราจะเลือกสภาพการเกิดของเราไม่ได้ แต่เราเลือกได้ทุกวันเพื่อทำให้ครอบครัวเราเข้มแข็งขึ้นและมีความสุขมากขึ้น แต่ละคนอยู่ในวิสัยที่จะกลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าได้และครอบครัวสามารถเป็นหนึ่งเดียวชั่วนิรันดร์