ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ความสุภาพเรียบร้อยและความบริสุทธิ์ทางเพศเกี่ยวข้องกันอย่างไร บิดามารดาจะสอนบุตรธิดาให้สุภาพเรียบร้อยในการแต่งกาย คำพูด และความประพฤติได้อย่างไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ความสุภาพเรียบร้อย ภาษา และความบริสุทธิ์ทางเพศล้วนเชื่อมโยงอยู่ในการที่ร่างกายเราเป็นงานสร้างศักดิ์สิทธิ์ตามรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า ด้วยเหตุนี้การเคารพของประทานอันศักดิ์สิทธิ์นี้จึงหมายถึงการสงวนความสัมพันธ์ทางกายไว้สำหรับการแต่งงานระหว่างชายหญิง ปกปิดร่างกายด้วยการแต่งกายอย่างเหมาะสมและใช้ภาษาเกี่ยวกับร่างกายในลักษณะที่ยกระดับจิตใจเสมอ บิดามารดาสามารถสอนบุตรธิดาได้ว่าเมื่อพวกเขาแสดงความเคารพร่างกายตนในลักษณะนี้ พวกเขาย่อมคู่ควรได้รับประโยชน์จากการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วย