ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ชาวมอรมอนเป็นชาวคริสต์หรือไม่

คำตอบอย่างเป็นทางการ

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนก่อน (1995-2008) กล่าวว่า

“เราเป็นชาวคริสต์จริงๆ และเรื่องนี้รับรู้กันกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆ ครั้งหนึ่งผู้คนทุกหนแห่งบอกว่าเราไม่ใช่ชาวคริสต์ ตอนนี้พวกเขารับรู้แล้วว่าเราเป็น และเรามีศาสนาที่เต็มไปด้วยพลังและมีชีวิตชีวามากบนพื้นฐานคำสอนของพระเยซูคริสต์ เรายอมรับแน่นอนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้นำของเรา ราชันของเรา พระผู้ช่วยให้รอดของเรา … บุคคลที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ของโลก และทรงเป็นมหาบุรุษที่ดีพร้อมเพียงองค์เดียวที่เคยดำเนินบนแผ่นดินโลก พระบุตรผู้ทรงพระชนม์ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเราโดยผ่านการพลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้เราจึงมีโอกาสได้รับชีวิตนิรันดร์ สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสวดอ้อนวอนและนมัสการในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมศรัทธาของเราและเป็นประมุขของศาสนจักร พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์และเป็นพยานถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ พระชนม์ชีพของพระองค์ และการชดใช้ของพระองค์”