ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายช่วยคนทั่วโลกด้วยวิธีใดบ้าง

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์สอนว่าคนเราควรแบกภาระของกันและกัน (กาลาเทีย 6:2) เมื่อชุมชนต่างๆ ทนทุกข์กับมหันตภัยและประสบความยุ่งยากเกินกว่าจะรับไหว ศาสนจักรก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือทุกหนแห่งทั่วโลกโดยมีสมาชิกคอยสนับสนุน

ศาสนจักรช่วยคนตกทุกข์ได้ยากโดยไม่คำนึงถึงศาสนา เชื้อชาติ หรือสัญชาติ ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมไปถึง 147 ประเทศและคิดเป็นมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อปี

องค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นองค์กรศาสนจักรที่:

  • แจกจ่ายอาหาร
  • ให้ความช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติ เช่น อาสาสมัครช่วยทำความสะอาด ใช้โบสถ์เป็นที่หลบภัย ตลอดจนจัดหาอาหาร น้ำ และเวชภัณฑ์ให้โดยไม่คิดค่าบริการ
  • หาทุนให้และส่งเสริมโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนผู้ประสบภัย
  • สอนการพึ่งพาตนเอง
  • ช่วยให้ผู้คนเริ่มกิจการธุรกิจขนาดเล็กในบ้านของตน

เยี่ยมชม เว็บไซต์ Provident Living ที่ศาสนจักรอุปถัมภ์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้านมนุษยธรรมของศาสนจักร