ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ช่วยบอกเกี่ยวกับธรรมเนียมของมอรมอนได้ไหม เช่น ท่านแต่งตัวไปโบสถ์อย่างไร ฉลองวันหยุดอะไรบ้าง เป็นต้น

คำตอบอย่างเป็นทางการ

สมาชิกที่เข้าร่วมพิธีวันอาทิตย์ส่วนใหญ่จะสวม “ชุดดีที่สุดสำหรับวันอาทิตย์” ซึ่งอาจได้แก่สูท สูทลำลอง และเน็กไทสำหรับผู้ชาย และชุดกระโปรงที่สุภาพสำหรับผู้หญิง โดยปกติเด็กๆ จะแต่งตัวเป็นทางการสำหรับวันอาทิตย์ด้วย

สมาชิกศาสนจักรฉลองคริสต์มาสและอีสเตอร์ โดยถือว่าเหตุการณ์ทั้งสองนี้เป็นวันสำคัญที่สุดทางวิญญาณในประวัติศาสตร์เนื่องจากการประสูติ การทนทุกขเวทนา การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

สมาชิกศาสนจักรฉลองวันหยุดประจำภูมิภาคและประจำชาติของประเทศที่ตนอาศัยอยู่เช่นกัน นอกจากนี้ยังฉลองวันเกิด วันครบรอบ และเหตุการณ์ทำนองเดียวกันด้วย