ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ศาสนามอรมอนและศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเริ่มต้นที่ใด

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ในฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 1820 เด็กหนุ่มวัย 14 ปีชื่อโจเซฟ สมิธได้เข้าไปในป่าใกล้บ้านท่านในเมืองพอลไมรา รัฐนิวยอร์ก และสวดอ้อนวอนขอให้รู้ว่าท่านควรนับถือนิกายใด เพื่อตอบคำสวดอ้อนวอนของท่าน พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ทรงปรากฏต่อท่าน เฉกเช่นทูตสวรรค์ปรากฏต่อศาสดาพยากรณ์หลายท่านเช่น โมเสส และเปาโลในสมัยพระคัมภีร์ไบเบิล โจเซฟเรียนรู้ว่าศาสนจักรที่พระเยซูคริสต์ทรงจัดตั้งไว้แต่เดิมนั้นไม่อยู่บนแผ่นดินโลกแล้วในเวลานั้น

โจเซฟ สมิธได้รับเลือกจากพระผู้เป็นเจ้าให้ฟื้นฟูศาสนจักรของพระเยซูคริสต์บนแผ่นดินโลก ในช่วง 10 ปีติดต่อกัน โจเซฟได้รับการเยือนจากผู้ส่งสารจากสวรรค์อีกหลายคน แปลพระคัมภีร์มอรมอนโดยเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า และได้รับสิทธิอำนาจให้จัดตั้งศาสนจักร ศาสนจักรจัดตั้งในเมืองเฟเยทท์ รัฐนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1830 ภายใต้การนำของโจเซฟ สมิธ และเติบโตจนเป็นองค์กรที่มีสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ทั่วโลก