ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เหตุใดบางคนจึงเรียกศาสนามอรมอนว่าเป็นลัทธิ

คำตอบอย่างเป็นทางการ

นิยามอย่างหนึ่งของ ‘ลัทธิ (cult)’ ในพจนานุกรมของเว็บสเตอร์คือ “ศาสนาที่ถือว่านอกรีต” เนื่องจากต้นกำเนิดเดิมของศาสนามอรมอนไม่ได้แยกมาจากนิกายคาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์ บางคนจึงมองว่าเราเป็น “ศาสนานอกรีต” ตัวอย่างเช่น นิยามของศาสนจักรเราเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ต่างจากข้อบัญญัติไนซีนที่นิกายคาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่ยอมรับ คนที่ต่อต้านศาสนจักรตั้งฉายาให้เราเป็น “ลัทธิ” เพื่อวิพากษ์วิจารณ์และทำลายความน่าเชื่อถือของศาสนจักร อย่างไรก็ตาม บางครั้งนี่เป็นเพียงเรื่องของการอธิบายคุณลักษณะซึ่งหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ เพราะขาดความเข้าใจ ความเข้าใจผิดเช่นนั้นมักหมดไปเมื่อผู้คนเริ่มตระหนักว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสอนและเชื่อเหมือนกันว่าพระเยซูคือพระคริสต์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า และว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของโลกผู้ที่เรารักและนมัสการ เมื่อผู้คนเริ่มเห็นและยอมรับสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับชาวมอรมอน ความเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับศาสนจักรมักเปลี่ยนไป และความเชื่อเดิมๆ ถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจใหม่