ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าศาสนามอรมอนเป็นความจริง

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นแหล่งความจริงทั้งมวล พระองค์ทรงรักท่านและทรงต้องการตอบคำถามของท่าน พระองค์จะทรงช่วยให้ท่านยอมรับความจริงเมื่อท่านแสวงหาอย่างจริงใจและทูลขอการนำทาง ท่านจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ท่านกำลังเรียนรู้เป็นความจริง (ดู ยากอบ 1:5-6; พระคัมภีร์มอรมอน, โมโรไน 10:4-5)

  • สวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ของท่านอย่างจริงใจ ทูลถามพระองค์ว่าสิ่งที่ท่านกำลังเรียนรู้เป็นความจริงหรือไม่
  • ศึกษาต่อไปและพิจารณาใคร่ครวญถึงสิ่งที่ท่านกำลังเรียนรู้
  • ฟังด้วยใจเพื่อให้ได้ยินความรู้สึกอ่อนหวานของการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้จะทรงกระซิบความจริงต่อวิญญาณและจิตใจท่าน
  • ทำตามพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะรู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ท่านอาจเคยประสบความรู้สึกสงบ ความหวัง ความสบายใจ หรือความสุขขณะที่อ่าน หากเป็นเช่นนั้นแสดงว่าท่านเคยรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงกำลังบอกท่านว่าเรื่องเหล่านี้จริง