ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

นิมิตแรกคืออะไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

สมัยเป็นเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธแวดล้อมไปด้วยนิกายต่างๆ ซึ่งแม้แต่ละนิกายจะมีความเห็นไม่ตรงกัน แต่ก็อ้างว่าตนสอนความจริง ทำให้โจเซฟต้องคิดใคร่ครวญอย่างหนัก ท่านอยากรู้ว่านิกายใดถูกต้อง วันหนึ่งท่านอ่านข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งกล่าวว่า “ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ” (ยากอบ 1:5) โจเซฟตัดสินใจยอมรับคำเชื้อเชิญให้ทูลถามพระผู้เป็นเจ้า

ในฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. 1820 โจเซฟเข้าไปในป่าใกล้บ้านท่านและสวดอ้อนวอนขอให้รู้ว่าท่านควรนับถือนิกายใด ในคำตอบการสวดอ้อนวอน พระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ทรงปรากฏต่อท่าน โจเซฟเขียนดังนี้ “เมื่อแสงนั้นส่องมายังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นพระอติรูปสองพระองค์, ซึ่งความเจิดจ้าและรัศมีภาพของทั้งสองพระองค์เกินกว่าจะพรรณนาได้, พระองค์ทรงยืนอยู่เหนือข้าพเจ้าในอากาศ. องค์หนึ่งรับสั่งกับข้าพเจ้า, โดยทรงเรียกชื่อข้าพเจ้าและตรัส, พลางชี้พระหัตถ์ไปที่อีกองค์หนึ่ง—นี่คือบุตรที่รักของเรา. จงฟังท่าน!” พระองค์ทรงบอกโจเซฟไม่ให้นับถือนิกายใดที่มีอยู่เวลานั้นเนื่องด้วยสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตและศาสนจักรที่พระเยซูคริสต์ทรงจัดตั้งครั้งพระองค์ประทับบนแผ่นดินโลกสูญสิ้นไปแล้วหลายศตวรรษ

นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธถือเป็นการเริ่มต้นฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์บนแผ่นดินโลก เรื่องราวที่โจเซฟเขียนเล่าเหตุการณ์นี้เป็นประจักษ์พยานอันทรงพลังถึงสิ่งที่ท่านเห็นและประสบ(โจเซฟ สมิธ ประวัติ บทที่ 1 ข้อ 8-17)