ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

อะไรคือจุดประสงค์ของการบำเพ็ญประโยชน์ด้านสวัสดิการของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

คำตอบอย่างเป็นทางการ

จุดประสงค์ของสวัสดิการศาสนจักรคือเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ดูแลและรับใช้คนยากจนและคนขัดสน ศาสนจักรขอให้ผู้รับความช่วยเหลือทำงาน (เมื่อสามารถทำได้) เพื่อพวกเขาจะได้รับพรและสามารถเป็นพรแก่ชีวิตผู้อื่น การทำงานเป็นหลักธรรมชี้นำในโปรแกรมสวัสดิการของศาสนจักร