ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ชาวมอรมอนปฏิบัติพหุสมรสหรือไม่

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนก่อนออกถ้อยแถลงต่อไปนี้ในปี ค.ศ. 1998 เกี่ยวกับจุดยืนของศาสนจักรเรื่องการแต่งภรรยาหลายคน:

“ศาสนจักรนี้ไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับการปฏิบัติพหุสมรสเหล่านั้น พวกเขาไม่ใช่สมาชิกศาสนจักรนี้ … หากมีสมาชิกคนใดของเราปฏิบัติการแต่งภรรยาหลายคน พวกเขาจะถูกปัพพาชนียกรรม ซึ่งเป็นบทลงโทษรุนแรงที่สุดที่ศาสนจักรกำหนดโทษได้ คนเหล่านั้นไม่เพียงมีส่วนพัวพันกับการฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองโดยตรงเท่านั้น แต่พวกเขากำลังฝ่าฝืนกฎของศาสนจักรนี้ด้วย”

ในยุคต่างๆ พระเจ้าทรงบัญชาผู้คนของพระองค์ให้ปฏิบัติการแต่งภรรยาหลายคน ตัวอย่างเช่น พระองค์ประทานบัญชานี้กับอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ โมเสส เดวิด และโซโลมอน (หลักคำสอนและพันธสัญญา 132:1) ในยุคอื่นพระเจ้าประทานคำแนะนำอื่น ในพระคัมภีร์มอรมอน พระเจ้ารับสั่งกับศาสดาพยากรณ์เจคอบ “เพราะจะไม่มีชายใดในบรรดาพวกเจ้ามีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคน; และอนุภรรยานั้นเล่าเขาจะไม่มีเลย … พระเจ้าจอมโยธาตรัส, เพราะหากเราจะ, เลี้ยงพงศ์พันธุ์ให้ทวีขึ้นเพื่อเรา, เราจะบัญชาผู้คนของเรา; มิฉะนั้นพวกเขาจะสดับฟังเรื่องเหล่านี้” (เจคอบ 2:27-30)

ในสมัยการประทานนี้ พระเจ้าทรงบัญชาวิสุทธิชนสมัยเริ่มแรกบางคนให้ปฏิบัติการแต่งภรรยาหลายคน ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและคนสนิทกับท่านที่สุด รวมทั้งบริคัม ยังก์ และฮีเบอร์ ซี. คิมบัลล์ ได้รับการท้าทายตามพระบัญชานี้ แต่พวกท่านเชื่อฟัง ผู้นำศาสนจักรวางระเบียบปฏิบัติ การปฏิบัติเหล่านี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น และการแต่งงานต้องประกอบพิธีผ่านอำนาจผนึกของฐานะปุโรหิต ในปี ค.ศ. 1890 ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ได้รับการเปิดเผยให้ผู้นำของศาสนจักรยุติคำสอนเรื่องการปฏิบัติการแต่งภรรยาหลายคน (ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ 1)

กฎการแต่งงานของพระเจ้าคือการมีคู่สมรสเพียงคนเดียวเว้นแต่พระองค์ทรงบัญชาให้เป็นอื่นเพื่อช่วยสถาปนาเชื้อสายอิสราเอล (ดู Encyclopedia of Mormonism Vol. 3, pp. 1091-1095)