ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ฉันจะเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (ศาสนจักรมอรมอน) ได้อย่างไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

เมื่อท่านเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ท่านจะประสบความรู้สึกสงบ ความสบายใจ หรือความสุข บางคนพูดว่าพวกเขารู้สึกคุ้นเคยกับความจริงที่ได้รับการสอนและรู้สึกเหมือนกำลังกลับบ้าน ท่านกำลังรู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กำลังบอกว่าสิ่งที่ท่านกำลังเรียนรู้เป็นความจริง

ถ้าท่านปรารถนาจะทำตามคำสอนของพระคริสต์และเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ เราสนับสนุนให้ท่านเรียนบทสนทนาอย่างต่อเนื่องก่อนเพื่อจะแนะนำให้ท่านรู้หลักธรรมเบื้องต้นของพระกิตติคุณของพระองค์

ต่อจากนั้น เมื่อท่านพร้อม ท่านก็สามารถเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้ด้วยการรับศาสนพิธีบัพติศมาโดยลงไปในน้ำทั้งตัวเพื่อการปลดบาปโดยผู้มีสิทธิอำนาจ ซึ่งผู้นี้จะวางมือบนศีรษะท่านหลังจากบัพติศมาเพื่อยืนยันท่านเป็นสมาชิกศาสนจักรและจากนั้นจะประกาศพรกับท่านเพื่อท่านจะได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดู กิจการ 8:18-20)

ถ้าท่านประสงค์จะรับการเยี่ยมเยียนจากตัวแทนศาสนจักรที่สามารถบอกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย คลิกที่นี่