ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เราจะเพิ่มพูนศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

แอลมาศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอนเปรียบศรัทธากับเมล็ดพืช ถ้าท่านปลูกเมล็ดพืชและบำรุงเลี้ยง ถ้าเป็นเมล็ดดีมันจะเติบโตและออกผลในที่สุด (แอลมา 32:28-43) ศรัทธาก็เช่นเดียวกัน ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ศึกษาพระวจนะของพระองค์ และมีความปรารถนาจะเชื่อในพระคริสต์ ศรัทธาจะเติบโตในตัวท่าน