ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เราจะได้รับพรอะไรบ้างผ่านของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเป็นพรแก่ชีวิตท่านในหลายๆ ด้าน พระคริสต์ทรงสัญญากับเหล่าอัครสาวกของพระองค์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรง “สอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง” (ยอห์น 14:26) และ “นำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล” (ยอห์น 16:13) พระองค์ตรัสเช่นกันว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ “จะทรงเป็นพยานให้แก่เรา” (ยอห์น 15:26)

ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสามารถช่วยท่านได้ โดยผ่านการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านจะรู้จักและเข้าใจความจริง ทำการเลือกที่ถูกต้องและตัดสินใจตามที่ได้รับการดลใจ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสามารถดลใจท่านให้เกิดความคิดและแนวคิด เตือนท่าน และปลอบโยนท่านยามทุกข์โศก

ท่านอาจจะเคยรู้สึกถึงอิทธิพลของพระองค์มาบ้างแล้วในชีวิตท่าน อิทธิพลดังกล่าวรวมถึง “ความรัก ความปลาบปลื้มใจ [และ] สันติสุข” (กาลาเทีย 5:22)

แทบทุกคนเคยรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์บางครั้ง แต่มีความแตกต่างระหว่างการประสบอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครั้งคราวกับการได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

ถึงแม้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงปลอบโยนคนบางคนชั่วคราวหรือเปิดเผยความจริงต่อพวกเขา แต่ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์สงวนไว้สำหรับคนที่รับบัพติศมาและการยืนยันเข้ามาในศาสนจักรของพระคริสต์ ของประทานดังกล่าวคือเอกสิทธิ์ของการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนตลอดเวลาโดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการรักษาพระบัญญัติ

ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มอบให้เมื่อบุคคลหนึ่งได้รับการยืนยันเป็นสมาชิกศาสนจักรหลังจากรับบัพติศมาโดยคนที่มีสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตจากพระผู้เป็นเจ้า มอบโดยบุคคลผู้มีสิทธิอำนาจวางมือบนศีรษะบุคคลที่รับบัพติศมาแล้วและมอบพรให้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 8:14-18) หลังจากนั้นเราจะได้รับของประทานอันยิ่งใหญ่นี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า