ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ชาวมอรมอนทุกคนต้องรับใช้งานเผยแผ่หรือไม่

คำตอบอย่างเป็นทางการ

มีประเพณีที่ดีงามของการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในศาสนจักร พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ” (มัทธิว 28:19) สมาชิกศาสนจักรถือเป็นเกียรติที่ได้แสดงความรักต่อผู้อื่นและต่อพระเจ้าโดยแบ่งปันพระกิตติคุณ

โดยทั่วไปผู้สอนศาสนาเริ่มรับใช้เมื่อพวกเขาอายุ 19 ถึง 21 ปี ผู้อาวุโสที่เกษียณแล้ว ชาย หญิง และคู่สามีภรรยาจำนวนมากรับใช้งานเผยแผ่เช่นกัน ผู้สอนศาสนารับใช้ตั้งแต่ 18 เดือนถึง 2 ปี งานเผยแผ่เป็นงานอาสาสมัครและผู้สอนศาสนาไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับการรับใช้ ผู้สอนศาสนามาจากทั่วโลกและพวกเขารับใช้ไม่ว่าศาสนจักรจะเรียกไปที่ใด ขณะรับใช้เต็มเวลาผู้สอนศาสนาคือตัวแทนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร