ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

พิธีต่างๆ ของศาสนจักรมอรมอนเป็นอย่างไร ผู้มาเยือนได้รับอนุญาตให้ร่วมการประชุมของศาสนจักรหรือไม่ ฉันจะเข้าโบสถ์ได้หรือไม่

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พิธีนมัสการเป็นครอบครัวอันดับแรกของเราเรียกว่าการประชุมศีลระลึก การประชุมนี้จัดในห้องนมัสการในวันอาทิตย์และใช้เวลาประมาณ 70 นาที ศาสนจักรยินดีให้ผู้มาเยือนเข้าร่วมการประชุมนี้ เป็นเรื่องปกติที่ครอบครัวจะเข้าร่วม และเราเคยชินกับการให้เด็กเป็นส่วนหนึ่งของที่ประชุม

การประชุมตามปกติจะประกอบด้วย:

  • เพลงสวด: เพลงทางศาสนาที่ผู้เข้าร่วมการประชุมขับร้อง (มีหนังสือเพลงสวดเตรียมไว้ให้)
  • การสวดอ้อนวอน: กล่าวโดยสมาชิกศาสนจักรในท้องที่
  • การรับส่วนศีลระลึก (ศีลมหาสนิท): ศีลระลึกประกอบด้วยขนมปังและน้ำที่เตรียมไว้ ซึ่งให้พรและส่งผ่านโดยผู้ดำรงฐานะปุโรหิตไปยังผู้เข้าร่วมการประชุมที่ประสงค์จะรับส่วน
  • ผู้พูด: ตามปกติการประชุมจะมีผู้พูดที่ได้รับมอบหมายสองหรือสามคน

(หมายเหตุ: เราไม่ส่งจานรับบริจาคหรือขอรับเงินบริจาคในพิธีนมัสการ)

เรายินดีให้ผู้มาเยือนเข้าร่วมการประชุมอื่นๆ ของวันอาทิตย์ที่จัดก่อนหรือหลังการประชุมศีลระลึก ได้แก่

  • ชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์สำหรับกลุ่มอายุต่างๆ เริ่มตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
  • การประชุมปฐมวัยประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มชั้นเรียนตามอายุสำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 11 ขวบ
  • บริบาลมีไว้สำหรับเด็กเล็กอายุ 18 เดือนถึง 3 ขวบ
  • การประชุมเยาวชนหญิงจัดชั้นเรียนให้ผู้มีอายุ 12 ถึง 17 ปี
  • การประชุมสมาคมสงเคราะห์สำหรับสตรีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • การประชุมฐานะปุโรหิตจัดชั้นเรียนตามอายุให้ชายอายุ 12 ปีขึ้นไป