ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ศรัทธาคืออะไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

การมีศรัทธาคือการ “หวังในสิ่งที่ไม่เห็น, ซึ่งจริง” (ดูพระคัมภีร์มอรมอน,
แอลมา 32:21 และ ฮีบรู 11:1) แต่ละวันท่านทำตามสิ่งที่ท่านหวัง แม้ก่อนจะเห็นผลที่ตามมาด้วยซ้ำ ซึ่งคล้ายกันกับศรัทธา

ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเป็นมากกว่าความเชื่อในพระองค์ตามทฤษฎี การมีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าคือวางใจพระองค์ มีความเชื่อมั่นในพระองค์ และเต็มใจปฏิบัติตามความเชื่อของเราในพระองค์ นี่คือหลักธรรมแห่งการกระทำและพลัง

แอลมาศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอนเปรียบศรัทธากับเมล็ดพืช ถ้าท่านปลูกเมล็ดพืชและบำรุงเลี้ยง ถ้าเป็นเมล็ดดีมันจะเติบโตและออกผลในที่สุด (แอลมา 32:28-43) ศรัทธาก็เช่นเดียวกัน ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ศึกษาพระวจนะของพระองค์ และมีความปรารถนาจะเชื่อในพระคริสต์ ศรัทธาจะเติบโตในตัวท่าน