ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เหตุใดสิทธิอำนาจในการประกอบพิธีบัพติศมาจึงสำคัญ

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ตลอดเวลาที่ผ่านมา พระผู้เป็นเจ้าประทานสิทธิอำนาจให้ศาสดาพยากรณ์ผู้รับใช้ของพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ในพระนามของพระองค์ สิทธิอำนาจดังกล่าวเรียกว่าฐานะปุโรหิต พระเยซูคริสต์ประทานฐานะปุโรหิตให้อัครสาวกสิบสองดั้งเดิมโดยการแต่งตั้ง (ดู ยอห์น 15:16) และท่านเหล่านั้นกำกับดูแลงานของศาสนจักรหลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ แต่หลังจากอัครสาวกถูกฆ่าตาย ฐานะปุโรหิตก็ค่อยๆ หายไปจากแผ่นดินโลก

คริสต์ศักราช 1829 โจเซฟ สมิธได้รับสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตให้จัดตั้งศาสนจักรของพระองค์จากผู้ส่งสารจากสวรรค์ผู้มีสิทธิอำนาจนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ อันได้แก่ ศาสดาพยากรณ์ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา และอัครสาวกเปโตร ยากอบ และยอห์น คริสต์ศักราช 1830 ศาสนจักรเดิมของพระเยซูคริสต์ที่ดำรงอยู่เมื่อหลายร้อยปีก่อนได้รับการจัดตั้งและกลับคืนสู่แผ่นดินโลก

ฐานะปุโรหิตมีสองส่วน ฐานะปุโรหิตที่ต่ำกว่าเรียกว่าฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ตั้งชื่อตามอาโรนในพันธสัญญาเดิม ฐานะปุโรหิตนี้รวมสิทธิอำนาจในการสั่งสอนพระกิตติคุณแห่งการกลับใจและให้บัพติศมา ฐานะปุโรหิตที่สูงกว่าเรียกว่าฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ตั้งชื่อตามเมลคีเซเดคในพันธสัญญาเดิม ฐานะปุโรหิตนี้รวมสิทธิอำนาจในการปกครองศาสนจักรและประกอบศาสนพิธีทั้งหมด ตลอดจนให้ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์