ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เหตุใดจึงเรียกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายว่าชาวมอรมอนหรือศาสนามอรมอน

คำตอบอย่างเป็นทางการ

คริสต์ศักราช 1838 โจเซฟ สมิธรับทราบในการเปิดเผยว่าศาสนจักรควรมีชื่อว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (หลักคำสอนและพันธสัญญา 115:4) ศาสนจักรเป็นที่รู้จักในชื่อดังกล่าวนับแต่เวลานั้น กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนก่อนเน้นชื่อที่ถูกต้องของศาสนจักรโดยกล่าวว่า

“เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ในฐานะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ชื่อทางการของศาสนจักรคือศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย และพระองค์ทรงเป็นองค์ศูนย์กลางในการนมัสการทั้งหมดของเรา

“ศาสนจักรมีพระนามของพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ไถ่ของโลก นี่คือพระนามของพระองค์ซึ่งเป็นชื่อทางการของศาสนจักรนี้

“ส่วนคำว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้าย สมาชิกศาสนจักรที่นับถือพระคริสต์สมัยก่อนมีชื่อเรียกว่าวิสุทธิชน (ดู กิจการ 9:32, เอเฟซัส 2:19, ฟิลิปปี 1:1) พวกเขาเป็นวิสุทธิชนยุคก่อน เราเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ไม่มีอะไรสลับซับซ้อน

“มักมีคนเรียกเราว่าชาวมอรมอน นี่เป็นชื่อเล่นที่ตั้งให้เราเพราะเราเชื่อว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า เป็นหนังสือที่ใช้ควบคู่กับพระคัมภีร์ไบเบิล และเป็นพยานที่สองของพระเยซูคริสต์”