ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

วอร์ด/สเตค/สาขาคืออะไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ที่ประชุมระดับท้องที่ของเราเรียกว่าวอร์ด (หรือสาขาสำหรับที่ประชุมขนาดเล็ก) โดยจัดแบ่งตามเขตภูมิศาสตร์และสมาชิกเข้าวอร์ดหรือสาขาใกล้บ้าน เพราะในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย สื่อการเรียนการสอนทั้งหมดสอดคล้องกันทุกวอร์ดและสาขา เราจึงศึกษาบทเรียนเดียวกันไม่ว่าจะเข้าโบสถ์ที่ใดในโลก ผู้นำทางศาสนาของแต่ละวอร์ดเรียกว่าอธิการ (หรือประธานสาขาสำหรับสาขา) เขาเป็นสมาชิกของที่ประชุมผู้ได้รับการขอร้องให้รับใช้เป็นอาสาสมัครในตำแหน่งนี้ กลุ่มวอร์ดประกอบเป็นสเตค และผู้นำสเตคคือประธานสเตค “สเตค” ไม่ใช่คำที่พบในพันธสัญญาใหม่ แต่นำมาจากอุปมาเรื่องเต็นท์ในพันธสัญญาเดิมซึ่ง “เต็นท์” หรือศาสนจักรจะมีหลักหมุดตรึงไว้ (ดู อิสยาห์ 54:2)

วอร์ดหรือสาขาเป็นชุมชนที่สมาชิกพัฒนามิตรภาพและช่วยเหลือกัน สมาชิกพยายามทำตามคำสอนของศาสดาพยากรณ์สมัยก่อนที่สอนว่าเมื่อเรารับบัพติศมา เรา “เต็มใจจะแบกภาระของกันและกัน, เพื่อมันจะได้เบา” และ “เต็มใจที่จะโศกเศร้ากับคนที่โศกเศร้า; แท้จริงแล้ว, และปลอบโยนคนที่ต้องการการปลอบโยน” (พระคัมภีร์มอรมอน, โมไซยาห์ 18:8-9) สมาชิกแบ่งเบาภาระของกันและกันและแสดงความรักผ่านการรับใช้