ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

สามีและภรรยาจะอยู่ด้วยกันตลอดไปได้หรือไม่ ชาวมอรมอนเชื่อหรือไม่ว่าครอบครัวจะอยู่ด้วยกันในสวรรค์

คำตอบอย่างเป็นทางการ

สัมพันธภาพครอบครัวสามารถคงอยู่ตลอดไป—ไม่ใช่เพียงชีวิตนี้

เฉกเช่นปีติหอมหวานที่สุดของชีวิตบางอย่างสามารถเกิดขึ้นผ่านความสัมพันธ์ในครอบครัว การสูญเสียสมาชิกครอบครัวที่เรารักจึงเป็นเหตุให้เราเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้ง

พระเยซูคริสต์ประทานอำนาจให้เหล่าสาวกของพระองค์ผนึกครอบครัวไว้ด้วยกันตลอดไปเมื่อพระองค์ตรัสว่า “เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน ท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์” (มัทธิว 16:19)

ความตายไม่จำต้องเป็นการสิ้นสุดสัมพันธภาพของเรากับบุคคลที่เรารักและหวงแหน พระเจ้าทรงเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธว่า “ความเป็นสังคมอย่างเดียวกันนั้นซึ่งมีอยู่ท่ามกลางพวกเราที่นี่จะมีอยู่ท่ามกลางพวกเราที่นั่น [ในนิรันดร], เพียงแต่จะควบคู่ไปกับรัศมีภาพนิรันดร์” (หลักคำสอนและพันธสัญญา 130:2)

สมาชิกครอบครัวที่ยอมรับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และทำตามแบบอย่างของพระองค์จะได้อยู่ด้วยกันตลอดกาลผ่านศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบในพระนิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า ศาสนพิธีเหล่านี้ผนึกสามีกับภรรยาเข้าด้วยกันชั่วนิจนิรันดรและผนึกบุตรธิดากับบิดามารดาเป็นครอบครัว (ดู “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก”)