ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เราจะหยุดการแพร่กระจายและอิทธิพลของสื่อลามกได้อย่างไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนก่อนกล่าวว่า “การหวนคืนสู่คำสอนของพระผู้เป็นเจ้าจะช่วยให้นาวารัฐของเราล่องอยู่บนวิถีที่แน่วแน่ได้มากกว่าวิธีอื่นใดขณะรัฐแล่นเข้าสู่ความเป็นชาติในศตวรรษที่สาม นี่คือวิธีแก้ไขความขัดแย้งที่ดีที่สุดสำหรับเรา นี่คือวิธีแก้ไขความชั่วของสื่อลามก …” (Teachings of Gordon B. Hinckley, หน้า 18)

เมื่อพูดถึงความรับผิดชอบของคนที่ต่อต้านสื่อลามก ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวด้วยว่า “การก่อตัวของมติมหาชนเริ่มจากเสียงที่เอาจริงเอาจังไม่กี่เสียง ข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่จะสนับสนุนโดยตะโกนท้าทายหรือควงหมัดและกล่าวคำขมขู่ใส่หน้าสมาชิกสภานิติบัญญัติ แต่ข้าพเจ้าคือคนที่เชื่อว่าเราควรแสดงความเห็นอย่างจริงจัง จริงใจ และสร้างสรรค์ต่อคนเหล่านั้นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอันหนักหน่วงในการร่างและบังคับใช้กฎหมายของเรา ข้อเท็จจริงอันน่าเศร้าคือคนส่วนน้อยที่ร้องขอเสรีนิยมมากขึ้น ที่เร่ขายและหมกมุ่นกับสื่อลามก ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงภาพไร้ศีลธรรมต่างพากันแสดงความเห็นจนคนในสภานิติบัญญัติของเราเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาพูดหมายถึงความประสงค์ของคนส่วนใหญ่ เราคงไม่มีทางได้ในสิ่งที่เราไม่ได้พูดสนับสนุน จงให้เปล่งเสียงของเราออกมา ข้าพเจ้าหวังว่าเสียงนั้นจะไม่ใช่เสียงแหลมไม่น่าฟัง แต่หวังว่าเราจะพูดด้วยความเชื่อมั่นจนคนที่เราพูดด้วยจะรู้ถึงพลังความรู้สึกของเราและความจริงใจในความพยายามของเรา” (Teachings of Gordon B. Hinckley, หน้า 130)