ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ค่านิยมของเรา

ศรัทธาของเรามีอิทธิพลแทบทุกด้านในชีวิตเรา เราไม่เพียงเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น แต่เรายังพยายามนำคำสอนของพระองค์มาใช้ที่บ้าน ที่ทำงาน และในชุมชนของเราเช่นกัน ต่อไปนี้เป็นลำดับความสำคัญทางวัฒนธรรมบางอย่างที่สมาชิกศาสนจักรทั่วโลกน้อมนำมาใช้