ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เกี่ยวกับเรา

เราเชื่อว่าโดยผ่านทางพระองค์ มนุษยชาติทั้งปวงจะได้รับชีวิตนิรันดร์กับครอบครัวในอาณาจักรของพระบิดาบนสวรรค์ (ยอห์น 3:16) เราเชื่อด้วยว่าเราเคยมีชีวิตเป็นวิญญาณอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าก่อนเราเกิด (โรม 8:16) และเชื่อว่าตามแผนแห่งความสุขของพระองค์เราสามารถมารับร่างกายบนแผ่นดินโลกเพื่อเรียนรู้และเติบโต โดยผ่านงานที่ทำในพระวิหารมอรมอน เราเชื่อว่าสัมพันธภาพครอบครัวเราสามารถผนึกไว้ด้วยกันตราบนิรันดร ทั้งหมดนี้สุดแล้วแต่การดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมของเราตามการนำทางอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าดังที่เปิดเผยโดยศาสดาพยากรณ์ และการกลับใจเมื่อเราทำผิดพลาด พันธกิจของศาสนจักรคือช่วยเรารับมือกับการท้าทายในชีวิตนี้เพื่อให้เรามีค่าควรรับพรทางโลกและทางวิญญาณตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า

ศาสนจักร

ศาสนจักรของ พระเยซูคริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคือชื่ออย่างเป็นทางการของศาสนาที่ผู้คนมักเรียกกันว่าศาสนจักรมอรมอน ศาสนจักรสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1830 โดยโจเซฟ สมิธ ประธานศาสนจักรคนแรก เราเชื่อว่าท่านได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นศาสดาพยากรณ์ในยุคปัจจุบัน เช่นเดียวกับโมเสสและอับราฮัมในสมัยพระคัมภีร์ไบเบิล โจเซฟ สมิธเห็นพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์ในนิมิตหลังจากสวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่าควรเข้าร่วมศาสนจักรใด ทั้งสองพระองค์ทรงเรียกให้ท่านฟื้นฟูศาสนจักรที่พระคริสต์ทรงจัดตั้งเมื่อพระองค์ประทับบนแผ่นดินโลก พร้อมด้วยการจัดองค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสมและสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตที่สูญหายไปหลังจากพระผู้ช่วยให้รอดสิ้นพระชนม์ได้ไม่นาน

จากเดิมมีสมาชิกหกคนในปี 1830 ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์มีสมาชิกภาพเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนเกือบ 14 ล้านคนในหกทวีป หลังมรณกรรมของโจเซฟ สมิธ ศาสนจักรได้รับการนำด้วยการสืบทอดตำแหน่งอย่างต่อเนื่องของศาสดาพยากรณ์ ซึ่งพยายามมาโดยตลอดที่จะนำสมาชิกไปสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้นและความรักที่มากขึ้นต่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

Mormon.org

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำศาสนจักรของเราต่อชาวโลก เราหวังว่าหน้าเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้จะตอบคำถามท่าน ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และบอกวิธีเรียนรู้เพิ่มเติม หน้า “ ผู้คนของเรา ” แนะนำผู้อ่านให้รู้จักชาวมอรมอนที่บอกเล่าเรื่องราวของตนเองว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นพรในชีวิตพวกเขาอย่างไร “ ค่านิยมของเรา ” เน้นลำดับความสำคัญทางวัฒนธรรมบางอย่างของชาวมอรมอน เช่น ครอบครัวที่เข้มแข็ง การบำเพ็ญประโยชน์และการเป็นพลเมืองดี เรานำเสนอแก่นหลักคำสอนที่สนับสนุนความเชื่อของเราในหมวด “ ศรัทธาของเรา ” เราหวังว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับท่านในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับศรัทธาของเรา เพิ่มเติมด้วยการติดต่อกับผู้สอนศาสนาและเข้าร่วมพิธีต่างๆ ของศาสนจักร

ศาสนจักรเป็นเจ้าของและดำเนินงานหลายเว็บไซต์ เว็บไซต์ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดส่วนหนึ่งได้แก่

  • LDS.org – สื่อสารกับสมาชิกศาสนจักรเป็นหลัก นำเสนอข่าวสารจากผู้นำศาสนจักร กลุ่มเว็บไซต์สำหรับกลุ่มผู้ร่วมประชุมในท้องที่ และมีแหล่งช่วยไว้ให้สำหรับผู้ศึกษาพระกิตติคุณหรือเตรียมบทเรียน
  • Newsroom.LDS.org – มีเรื่องราวข่าวสารและข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับศาสนจักร
  • Familysearch.org – องค์กรลำดับการสืบเชื้อสายแห่งใหญ่ที่สุดในโลก มีบันทึกและบริการต่างๆ ไว้ให้สาธารณชนที่สนใจค้นคว้าประวัติครอบครัว