ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ข้อประกาศเรื่องความเป็นส่วนตวั (Updated 2018-09-01)

ในขอ้ ประกาศฉบบั น้ี เรา ศาสนจกั รของพระเยซูคริสตแ์ ห่งวสิ ุทธิชนยคุ สุดทา้ ยและหน่วยงานของศาสนจกั ร ขอเรียนช้ีแจงให้ ท่านทราบขอ้ มูลเกี่ยวกบั วธิ ีที่เราประมวลผลขอ้ มูลส่วนตวั ของท่าน คา วา่ “เรา” หรือ “ของเรา” ในที่น้ีหมายถึงศาสนจกั รและ หน่วยงานของศาสนจกัร

1. ใครควบคุมข้อมูลส่วนตวัของท่าน

ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสิุทธิชนยคุสุดทา้ยดาเนินการผา่นตวัแทนและ หน่วยงานของศาสนจกั ร เมื่อเราประมวลผลขอ้ มูลส่วนตวั ของท่าน เม่ือท่านให้ ขอ้ มูลส่วนตวั แก่เรา ท่านกา ลงั ใหข้ อ้ มูลแก่ศาสนจกั รผา่ นหน่วยงานของ ศาสนจกัร

ก.ศาสนจักร:ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสิุทธิชนยคุสุดทา้ย (“ศาสนจกั ร”) เป็ นประชาคมของกลุ่มชนที่เช่ือในหลกั คา สอนทางศาสนา อยา่งเดียวกนั ปฏิบตัิพิธีกรรมทางศาสนาและศาสนพิธีอยา่งเดียวกนั และ ปกครองโดยหลกั ธรรมทางศาสนา หน่วยในทอ้ งที่ของศาสนจกั ร เช่น วอร์ด สาขา สเตค ทอ้ งถ่ิน คณะเผยแผ่ และภาคเป็ นเพียงหน่วยยอ่ ยของ ประชาคมผมู้ ีความเช่ือน้ีและไม่ใช่นิติบุคคลที่แยกต่างหาก จา กดั ขอ้ ยกเวน้ ท่ีใหใ้ชโ้ดยอนุโลม

ข.หน่วยงานของศาสนจักร:เพื่อตอบรับความตอ้งการดา้นกิจธุระทางโลก และทา ใหจ้ ุดประสงคด์ า้ นอื่นๆ ของศาสนจกั รเกิดสมั ฤทธิผล โครงสร้าง ทางกฎหมายที่ประกอบข้ึนจากนิติบุคคลรูปแบบต่างๆ ช่วยงานศาสนจกั ร ทวัโลกนิติบุคคลท่ีแตกต่างกนัเหล่าน้ี(ในท่ีน้ีคือ“หน่วยงานของ ศาสนจกั ร”) แยกออกจากศาสนจกั รโดยนยั ทางกฎหมาย องคก์ ารบริหาร ฝ่ายอธิการควบคุมศาสนจกั รของพระเยซูคริสตแ์ ห่งวสิ ุทธิชนยคุ สุดทา้ ย (“CPB”) กบั หน่วยงานอื่นๆ ของศาสนจกั รหน่ึงหรือมากกวา่ หน่ึงหน่วย งาน ประมวลผลขอ้ มูลส่วนตวั ของท่านในฐานะผคู้ วบคุมขอ้ มูลท่ีรับผดิ ชอบร่วมกนั หน่วยงานของศาสนจกัรบางหน่วยอาจไดร้ับขอ้มูลส่วนตวัใน ฐานะผปู้ระมวลผลขอ้มูลเพื่อใหบ้ริการแก่หน่วยงานของศาสนจกัรท่ีทา หนา้ ที่เป็ นผคู้ วบคุมขอ้ มูล เม่ือท่านร้องขอ เราจะใหข้ อ้ มูลเก่ียวกบั หน่วย งานของศาสนจกัรท่ีประมวลผลขอ้มูลส่วนตวัของท่าน

2.  เราเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนตวัเรื่องใดบ้าง

เราเกบ็ ขอ้ มูลส่วนตวั ท่ี (ก) ท่านส่งมาใหเ้ ราอยา่ งแขง็ ขนั (ข) เราบนั ทึก และ (ค) เราไดร้ ับมาจากบุคคลที่สาม เราอาจประมวลผลขอ้ มูลส่วนตวั ของท่านโดยใช้ หรือไม่ใชว้ ธิ ีอตั โนมตั ิ ไดแ้ ก่ การรวบรวม การบนั ทึก การจดั ระบบ การทา โครงสร้าง การจดั เกบ็ การปรับหรือเปลี่ยน การคน้ คืน การปรึกษา การใช้ การ เปิดเผยโดยการส่งต่อการเผยแพร่หรืออาจทา ใหพ้ ร้อมใช้การจดั ใหเ้ป็นแนว เดียวกนั หรือผสานกนั การตงั ขอ้ จา กดั การลบ หรือการทา ลายขอ้ มูลส่วนตวั ของ ท่าน

ก. การส่งข้อมลูโดยตรงท่านส่งขอ้มูลส่วนตวัใหเ้ราเมื่อท่านเขา้ร่วมศาสนจกัร รับศาสนพิธีของศาสนจกั ร ร้องขอเอกสารศาสนจกั ร ร้องขอการเขา้ ใช้ เครื่องมือหรือบริการของศาสนจกั ร หรือมีส่วนร่วมในปฏิสมั พนั ธ์หรือการ สื่อสารอื่นๆ กบั ศาสนจกั ร เมื่อท่านปฏิสมั พนั ธ์กบั ศาสนจกั ร โดยทวั ไปเรา จะประมวลผลชื่อวนั เดือนปีเกิดสถานท่ีเกิดหมายเลขโทรศพั ท์ที่อยอู่ ีเมล ที่อยตู่ ามจริง รูปภาพ เพศ การบริจาค/ขอ้ มูลค่าใชจ้ ่าย และอื่นๆ ท่านอาจให้ ขอ้มูลเพิม่เติมแก่เราเพื่อมีส่วนร่วมโดยเริ่มจากตวัท่านเองในการตอบแบบ สา รวจ การประกวด หรือกิจกรรมหรือการจดั งานอื่นๆ การมีส่วนร่วมใน การตอบแบบสา รวจ การประกวด และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีคลา้ ยกนั เป็ นทาง เลือก ถา้ ท่านไม่ตอ้ งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนนั หรือไม่ตอ้ งการใหข้ อ้ มูล ส่วนตวั ที่มีการเชื่อมโยงกบั ท่ีอื่นการไม่มีส่วนร่วมจะไม่มีผลต่อสถานะ ของสมาชิกภาพหรือความสามารถท่ีจะใชเ้ ครื่องมือหรือบริการที่มีอยขู่ อง ศาสนจกั ร ในแต่ละกรณีดงั ที่กล่าวไวข้ า้ งตน้ ท่านจะรู้วา่ ขอ้ มูลส่วนตวั ใด บา้งท่ีท่านใหเ้ราเพราะท่านเป็นผสู้่งโดยตรงและดว้ยความสมคัรใจ

ข. ข้อมลู ท่ีเราได้รับจากบคุ คลที่สามและข้อมลู ที่ส่งให้โดยทางอ้อม เมื่อ กฎหมายทอ้ งที่อนุญาต ท่านอาจส่งขอ้ มูลส่วนตวั รวมถึงขอ้ มูลติดต่อเก่ียว กบั บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากตวั ท่าน (กล่าวอีกนยั หน่ึง บุคคลที่สาม) ทงั น้ี เพื่อใหเ้ ราสามารถติดต่อกบั บุคคลนนั ดา เนินการส่งมอบ หรือดา เนินการ ตามที่ท่านร้องขอเมื่อท่านใหข้อ้มูลส่วนตวัเกี่ยวกบัใครกต็ามนอกเหนือ จากตวั ท่านเอง ท่านตอ้ งไดร้ ับความยนิ ยอมจากบุคคลนนั ก่อนหากความ ยนิยอมนนัเป็นขอ้กาหนดทางกฎหมาย

หากท่านหรือบุคคลอื่นใหข้ อ้มูลติดต่อส่วนตวัของท่านแก่เราแลว้และท่าน ตอ้งการขอใหเ้รายตุิการติดต่อกบัท่านโปรดดาเนินการตามระเบียบปฏิบตัิในการ ขอยกเลิกการบอกรับหรือเลือกยกเลิกตามขนั ตอนที่ใหไ้ วก้ บั เวบ็ ไซต์ จดหมาย ข่าว การแจง้ เตือนทางอีเมลนนั ๆ หรือกรุณาติดต่อเราที่ DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org.

เราอาจประมวลผลหรือทา ใหส้ าธารณชนเขา้ ถงึ ขอ้ มลู ส่วนตวั ซ่ึงไดจ้ ากแหลง่ ขอ้ มลู ที่พมิ พเ์ ผยแพร่อยแู่ ลว้ เราอาจประมวลผลและพมิ พเ์ ผยแพร่ขอ้ มลู บคุ คลที่ยงั มชี ีวติ อยหู่ ากเป็นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของทอ้ งที่

ขอ้มูลบอกตาแหน่งของท่านอาจรวบรวมไวด้ว้ยแอปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือ โดยมีจุดประสงคท์่ีจะช่วยใหท้่านสามารถหาพระวหิารหรืออาคารประชุมท่ีใกล้ ท่ีสุดหรือดว้ยเหตุผลท่ีคลา้ยกนั ท่านสามารถแกไ้ขการตงัค่าบนอุปกรณ์ของท่าน เพื่อยกเลิกบริการบอกตา แหน่งได้

เมื่อท่านเขา้ ใชแ้ หล่งช่วยอยา่ งใดอยา่ งหน่ึงของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเรา (โดยใชไ้ ฟล์ ของระบบหรือระบบการกรอง) อาจเกบ็ ขอ้ มูลที่เวบ็ เบราวเ์ ซอร์ของท่านส่งออก มาทุกครังท่ีท่านเขา้ใชเ้วบ็ไซต์ขอ้มูลน้ีอาจรวมถึงแต่ไม่จากดัเฉพาะที่อยอู่ิน- เทอร์เน็ตโพรโทคอล (ท่ีอยู่IP) ประเภทของเบราวเ์ซอร์ ระบบปฏิบตั ิการ และ การตงั ค่าภาษาของท่าน ทุกหนา้ เวบ็ ที่ท่านเขา้ ใชก้ ่อนมาท่ีเวบ็ ไซตข์ องเรา วนั เดือนปีและเวลาของการเขา้ เวบ็ แต่ละครังขอ้ มูลที่ท่านคน้ หาในแหล่งช่วยของเรา และขอ้ มูลอ่ืนๆ ที่รวบรวมไวโ้ ดยคุกก้ีหรือเทคโนโลยที ี่คลา้ ยกนั ขอใหอ้ ่าน นโยบายคุกก้ีของเราท่ีโพสตไ์วก้บัแอปพลิเคชนัมือถือและเวบ็ไซตข์องเราทุก แห่งเพื่อเรียนรู้มากข้ึนเกี่ยวกบัคุกก้ีและเทคโนโลยอี่ืนที่คลา้ยกนัตลอดจนวธิีท่ีเรา ใชส้ ่ิงเหล่าน้ี

3. จุดประสงค์ทเ่ีราประมวลผลข้อมูลส่วนตวั

เราประมวลผลขอ้ มูลส่วนตวั ดว้ ยจุดประสงคด์ า้ นศาสนา ลา ดบั การสืบเช้ือสาย มนุษยธรรม สวสั ดิการสงั คม ผสู้ อนศาสนา การสอน การปฏิบตั ิงานและการ บริ หารงานอ่ืนๆ

เราใชข้ อ้ มูลส่วนตวั เพื่อใหบ้ ริการดา้ นศาสนาและบริการอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ ง เพื่อ ทา ใหพ้ นั ธกิจของศาสนจกั รมีสมั ฤทธิผล เราอาจใชข้ อ้ มูลส่วนตวั เพ่ือ (ก) ติดต่อ ท่านหรือผอู้ ่ืน (ข) สร้างหรือเกบ็ รักษาบนั ทึกสมาชิกภาพ (ค) ดา เนินงานตามคา ร้องขอของท่าน (ง) ขอรับคา ติชมตามความสมคั รใจของท่าน (จ) กา หนด คุณสมบตั ิหรือเน้ือหาใหม่ในเคร่ืองมือหรือบริการของเรา (ฉ) ประเมินคุณสมบตั ิ ตามเกณฑเ์พ่ือมีส่วนร่วมในศาสนพิธีพระวหิ ารหรือศาสนพิธีอื่นๆการรับใชเ้ป็น ผสู้ อนศาสนา ตา แหน่งอาสาสมคั รหรือผนู้ า หรือ (ช) บริหารการศึกษาดา้ น ศาสนาของศาสนจกั ร สวสั ดิการ หรือโปรแกรมอื่นๆ ของศาสนจกั ร ในบริบทน้ี หลกัเกณฑท์างกฎหมายสาหรับการประมวลผลขอ้มูลส่วนตวัของท่านคือความ จา เป็นท่ีจะปฏิบตั ิตามพนั ธะรับผดิ ชอบโดยสญั ญาและอ่ืนๆ ที่เราทา กบั ท่านหรือ เพ่ือดาเนินกิจกรรมตามกฎหมายในฐานะศาสนจกัร

เราอาจใชข้อ้มูลของท่านเพ่ือปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเช่นกนัและใชส้ิทธิ ทางกฎหมายเป็นหลกัเกณฑใ์นการประมวลผลขอ้มูลของเรา

เราอาจใชข้อ้มูลส่วนตวัของท่านเพ่ือจุดประสงคภ์ายในเช่นกนั ไดแ้ก่การตรวจ สอบบญั ชี การวเิ คราะห์ขอ้ มูล การแกป้ ัญหาระบบ และการคน้ ควา้ วจิ ยั ในกรณี เหล่าน้ี เราประมวลผลโดยอาศยั หลกั เกณฑข์ องผลประโยชนต์ ามกฎหมายในการ ประกอบกิจกรรมของศาสนจกัร

4. เราส่งข้อมูลส่วนตวัให้ใครบ้าง

เราส่ขอ้อมูลส่วนตวัของท่านใหบุ้คคลอื่นในสภาวการณ์ดงัต่อไปน้ี

ก.ผ้จูัดเตรียมซ่ึงเป็นบคุคลที่สามเราอาจใหข้อ้มูลส่วนตวัแก่บุคคลที่สามเพื่อ การประมวลผลของพวกเขาในการทาหนา้ท่ีแทนเราในฐานะผปู้ระมวลผล ขอ้ มูล (ตวั อยา่ งเช่น การดา เนินการดา้ นค่าใชจ้ ่าย การซ่อมบา รุง การรักษา ความปลอดภยั การวเิ คราะห์ขอ้ มูล การเป็นแม่ข่าย บริการวดั ผล การส่ง ขอ้ ความทางสื่อสงั คมออนไลนโ์ ดยใชข้ อ้ มูล การสา รวจและอ่ืนๆ) ในกรณี ดงั กล่าว ตามขอ้ ประกาศน้ีและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ ง ผจู้ ดั เตรียมจะไดร้ ับขอ้ กาหนดตามสญัญาใหป้กป้องขอ้มูลส่วนตวัจากการประมวลผลท่ีเพม่ิเขา้มา (รวมถึงเพ่ือจุดประสงคด์ า้ นการตลาดดว้ ย) และจากการส่งต่อ

ข.หน่วยงานของศาสนจักรเราอาจส่งต่อขอ้มูลส่วนตวัไปยงัหน่วยงานใด หน่วยงานหน่ึงที่เป็นของศาสนจกัรเพ่ือใหบ้รรลุจุดประสงคข์องศาสนจกัร

ถา้ ท่านเป็ นสมาชิกของศาสนจกั ร ขอ้ มูลสมาชิกภาพทวั ไปของท่านและ ขอ้ มูลใดกต็ ามที่ท่านอาจเลือกจดั หาให้ (ตวั อยา่ งเช่น ที่อยอู่ ีเมลและ ภาพถ่าย) อาจส่งต่อใหส้ มาชิกศาสนจกั รในวอร์ดหรือสาขาและสเตคหรือ ทอ้งถิ่นของท่านตามความจาเป็นเพื่อจุดประสงคข์องศาสนจกัรตามท่ีกล่าว ไวข้า้งตน้ ขอ้มูลบางอยา่งของท่านอาจเขา้ดูไดต้ามหลกัเกณฑข์องขอ้จากดั และความเขม้ งวดในแหล่งช่วยอินเทอร์เน็ตของเรา รวมถึง LDS.org ท่าน อาจยกเลิกการส่งต่อขอ้มูลหรือจากดัขอ้มูลทางเลือกอื่นๆที่ท่านส่งต่อโดย การแกไ้ขโปรไฟลต์ามที่ท่านตอ้งการในแหล่งขอ้มูลบุคคล

ค.ข้อกาหนดทางกฎหมายเราอาจเขา้ถึงหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของท่าน ขอ้ความท่ีท่านโพสต์บนัทึกส่วนตวั การสนทนาออนไลน์ขอ้ความส่วนตวั เน้ือหาหรือสิ่งอ่ืนๆที่ส่งมายงัเวบ็ ไซตห์ ากเราเชื่อโดยสุจริตวา่เป็นขอ้กา หนดใหท้ า เช่นนนั โดยหมายเรียกพยาน โดยคา สงั ศาลหรือฝ่ายปกครอง อื่นๆหรือเป็นขอ้ กาหนดทางกฎหมาย นอกจากน้ีเราอาจเปิดเผยขอ้ มูล ส่วนตวั ของท่านและขอ้ มูลอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกา หนด หรือเพื่อใชห้ รือ ป้องกนัสิทธิตามกฎหมายเพื่อระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดภาระรับผดิชอบทาง กฎหมาย เพื่อป้ องกนั สิทธิ ทรัพยส์ ิน หรือความปลอดภยั ของแหล่งขอ้ มูล ตวั บุคคล หรือสาธารณชนโดยทวั ไป เพื่อธา รงไวแ้ ละป้ องกนั ความ ปลอดภยัและความซ่ือสตัยส์ุจริตในบริการหรือโครงสร้างพ้นืฐานของเรา เพื่อป้องกนั ตวั เราเองและบริการของเราจากการใชง้ านในลกั ษณะฉอ้ ฉลก่อ ความเสียหายแก่ผอู้ ่ืน หรือไม่ชอบดว้ ยกฎหมาย เพื่อตรวจสอบหาความจริง และแกต้่างใหต้วัเราเองจากขอ้เรียกร้องหรือขอ้กล่าวหาจากบุคคลท่ีสาม หรือเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานบงัคบักฎหมายของรัฐบาล

5. เราเกบ็ข้อมูลส่วนตวัไว้ทไี่หน

เราอาจเกบ็ ขอ้ มูลส่วนตวั ของท่านไวใ้ นศนู ยข์ อ้ มูลท่ีสหรัฐ ในโซลูชนั จดั เกบ็ ขอ้ มูลคลาวด์หรือในอาคารของหน่วยงานศาสนจกัรเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลที่เราส่ง ต่อไปยงั ขอบเขตอา นาจอื่นจะไดร้ ับการปกป้ องท่ีดีพอ เราจึงไดส้ รุปเรื่องการส่ง ต่อขอ้มูลและขอ้ตกลงดา้นการประมวลผลระหวา่งหน่วยงานของศาสนจกัรท่ี เกี่ยวขอ้ งกบั ผใู้ หบ้ ริการจดั เตรียมขอ้ มูลของหน่วยงานดงั กล่าว ซ่ึงขอ้ ตกลงนนั รวมถึงขอ้สญัญามาตรฐานท่ีไดร้ับอนุมตัิโดยคณะกรรมาธิการยโุรปในความ สอดคลอ้งกบักฎหมายของสหภาพยโุรป(EU)(ซ่ึงท่านจะมีสิทธ์ิทบทวนหาก ท่านติดต่อเราดงัท่ีแนะนาไวท้ า้ยขอ้ประกาศน้ี)

6. เรารักษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนตวัอย่างไร

ศาสนจกัรใชม้าตรการทางเทคนิคและทางองคก์รในการปกป้องขอ้มูลส่วนตวัท่ี ไดร้ ับเพ่ือไม่ใหเ้ กิดการสูญหาย การใชใ้ นทางที่ผดิ และการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้ รับอนุญาตและเพ่ือปกป้ องการรักษาความลบั ของขอ้ มูล เราตรวจสอบระเบียบ ปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภยั และพิจารณาเทคโนโลยแี ละวธิ ีการใหม่ๆ ท่ีเหมาะ สมในการรักษาความปลอดภยัอยเู่สมอเราใชเ้ทคโนโลยกีารเขา้รหสัท่ีทนัสมยั เพื่อเขา้รหสัการส่งผา่นขอ้มูลในหนา้ลงทะเบียนเขา้ใชเ้ช่นกนั อยา่งไรกต็ามเรา ไม่อาจรับประกนัไดว้า่เทคโนโลยกีารเขา้รหสัน้ีจะใหค้วามปลอดภยัโดยสมบูรณ์ ขอใหใ้ชค้วามระมดัระวงัเมื่อส่งขอ้มูลส่วนตวัออนไลน์

7. เราเกบ็รักษาข้อมูลส่วนตวัไว้นานเพยีงใด

เรารักษาขอ้มูลส่วนตวัท่ีรวบรวมไว้รวมถึงขอ้มูลที่รวบรวมไวด้ว้ยแอปพลิเคชนั โทรศพั ทม์ ือถือและการส่งแบบอื่นๆ ไวเ้ ป็ นระยะเวลานานพอสมควรเพื่อทา ให้ จุดประสงคข์ องการประมวลผลที่กล่าวไวข้ า้ งตน้ เกิดสมั ฤทธิผล จากนนั เราจะ เกบ็ขอ้มูลนนัเขา้คลงัในช่วงเวลาที่กาหนดไวห้รือตามความจาเป็นโดยกฎหมาย หรือการพิจารณาโดยชอบดว้ ยกฎหมาย เม่ือไม่จา เป็นตอ้ งเกบ็ ไวใ้ นคลงั เราจะลบ ขอ้ มูลส่วนตวั ออกจากบนั ทึกของเรายกเวน้ ในกรณีท่ีเป็นขอ้ มูลแฟ้มประวตั ิเชิง ประวตั ิศาสตร์ซ่ึงมีอยจู่ า กดั บนั ทึกการสืบลา ดบั เช้ือสายทวั ไป และขอ้ มูลส่วนตวั ซ่ึงเกบ็ รักษาไวใ้ นบนั ทึกการสืบลา ดบั เช้ือสาย บนั ทึกสมาชิกภาพ หรือบนั ทึก ทางประวตัิศาสตร์ของศาสนจกัรเป็นการถาวร

8. ท่านจะเข้าถงึและแก้ไขข้อมูลส่วนตวัของท่านได้อย่างไร

เราพยายามอยา่งยง่ิท่ีจะคงความถกูตอ้งของขอ้มูลส่วนตวัและอาศยัท่านทาให้ ขอ้มูลส่วนตวัของท่านถกูตอ้งและครบถว้นท่านอาจขอเขา้มาที่ขอ้มูลส่วนตวั ของท่านและตรวจสอบ แกไ้ ข หรือปรับเปลี่ยน (รวมถึงการอพั เดท) และบลอ็ ก ขอ้ มูลส่วนตวั ของท่านผา่ นการลงทะเบียนเฉพาะเวบ็ ไซตใ์ ดเวบ็ ไซตห์ น่ึง ผา่ น ทางแฟ้ มประวตั ิของท่าน หรือผา่ นทางบญั ชีแอลดีเอสของท่าน ตามความเหมาะ สม

ถา้ ท่านเป็นสมาชิกศาสนจกั ร ขอ้ มูลส่วนตวั บางอยา่ งของท่านอาจไดร้ ับการ อพัเดทต่อเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงบนัทึกสมาชิกภาพศาสนจกัรของท่านเท่านนั การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวตอ้งทาโดยติดต่อกบัพนกังานในหน่วยศาสนจกัรที่ท่าน สงักดัและขอใหม้ีการเปล่ียนแปลง

ท่านอาจติดต่อเราเพื่อขอใชส้ิทธ์ิตามกฎหมายเพม่ิเติมตวัอยา่งเช่นการเคลื่อน ยา้ ยขอ้ มูล การคดั คา้ นตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ ง ขอ้ จา กดั ของการประมวลผล และ การลบขอ้ มูลส่วนตวั ของท่าน ท่านมีสิทธ์ิยน่ื คา ร้องต่อเจา้ หนา้ ที่ผดู้ ูแลเช่นกนั

ถา้ท่านประสบปัญหาเกี่ยวกบัการปรับเปล่ียนหรือการอพัเดทขอ้มูลส่วนตวัของ ท่าน ท่านสามารถติดต่อเราไดด้ งั ที่แนะนา ไวท้ า้ ยขอ้ ประกาศน้ี

9. วนัทมี่ผีลบังคบัใช้และการแก้ไข

ขอ้ ประกาศน้ีมีผลบงั คบั ใชว้ นั ที่ 1 กนั ยายน ค.ศ. 2018 และอาจมีการแกไ้ ขเป็น คร ังคราว

10. ตดิ ต่อเรา

เรามีหวัหนา้เจา้หนา้ที่ปกป้องขอ้มูลทวัโลกท่ีสามารถตอบคาถามเกี่ยวกบัความ เป็นส่วนตวัของขอ้มูลหรือประเดน็ดา้นความปลอดภยั ท่านสามารถส่งขอ้ซกั ถามเก่ียวกบัขอ้ประกาศน้ีหรือการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนตวัท่ีเรา ประมวลผล โดยส่งมาทางอีเมล แฟกซ์ หรือที่อยทู่ างไปรษณียต์ ามที่ใหไ้ วด้ งั น้ี


อีเมล:                  DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org
แฟ็ กซ์:                +1-801-240-1187
ที่อยไู่ปรษณีย:    Data Privacy Office
                            50 E. North Temple Street
                            Salt Lake City, UT 84150-0013
                            USA