ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

พบกับ
ผู้สอนศาสนา

ผู้สอนศาสนาเป็นใคร

ให้ผู้สอนศาสนาติดต่อฉัน:

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลติดต่อของบุคคลนี้แก่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ข้าพเจ้าเข้าใจอีกด้วยว่าตัวแทนของศาสนจักรจะตอบรับคำขอของข้าพเจ้าโดยติดต่อข้าพเจ้าหรือบุคคลที่ข้าพเจ้าแนะนำ

โปรดตรวจสอบช่องที่ต้องกรอกด้านล่าง

เหตุใดชายหนุ่มหญิงสาวเหล่านี้จึงเลือกเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเดินทางไปยังถิ่นที่ไม่คุ้นเคยของโลกเป็นเวลาสองปี ศาสนจักรของพระเจ้าเป็นศาสนจักรที่เผยแผ่ศาสนามาตลอด เฉกเช่นพระเยซูคริสต์และเหล่าสาวกของพระองค์สั่งสอนพระกิตติคุณ ผู้สอนศาสนามากกว่า 84,000 คนจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกำลังเผยแพร่พระวจนะของพระองค์อยู่ขณะนี้ พวกเขาได้รับเรียกให้สั่งสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในทุกภูมิภาคของโลก ผู้สอนศาสนาส่วนใหญ่อายุประมาณ 20 ปี แต่ก็มีคู่สามีภรรยาสูงวัยอีกหลายคู่เลือกรับใช้เช่นกัน ผู้สอนศาสนาสมัครใจพักการเรียน การทำงาน และการออกเดททประมาณสองปีเพื่อรับใช้พระเจ้าโดยออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

การสื่อสารกับครอบครัวถูกจำกัดเฉพาะจดหมายหรืออีเมลและโทรศัพท์เฉพาะโอกาสพิเศษเพื่อให้พวกเขาจดจ่อกับการรับใช้พระเจ้าและคนที่พวกเขารับใช้ ในช่วงสองปีของการรับใช้เต็มเวลาพวกเขาอุทิศตนศึกษา พบปะผู้คนและสอนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์ งานนี้เป็นงานที่ต้องอาศัยความรัก สุดท้ายแล้วผู้สอนศาสนาส่วนใหญ่รู้สึกว่าพวกเขาได้รับมากกว่าที่ให้ไปโดยการรับใช้

การพบปะเป็นอย่างไร

ผู้สอนศาสนา-เยี่ยมเยียน

ท่านจะได้รับการติดต่อภายในสองหรือสามวัน ผู้สอนศาสนาชายหรือหญิงสามารถพบปะสนทนากับท่านในบ้านท่านซึ่งน่าจะสะดวกที่สุดหรือถ้าท่านประสงค์จะให้พบในโบสถ์ของเราหรือที่สาธารณะที่ใดก็ได้ การเยี่ยมตามปกติใช้เวลาประมาณ 45 นาที หรืออาจสั้นกว่านั้นตามตารางเวลาของท่าน ผู้สอนศาสนาจะแนะนำท่านเรื่องความเชื่อพื้นฐานของเรา—เช่นศรัทธา การกลับใจและการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า – และสนทนาคำถามที่ท่านมีเกี่ยวกับศาสนจักรหรือเกี่ยวกับศาสนาหรือชีวิตทั่วไป การพบปะสนทนาดังกล่าวนี้ไม่มีพิธีรีตอง เราจะไม่ขอให้ท่านซื้อของหรือบริจาคสิ่งใด เพียงแต่ขอให้ท่านเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนจักรที่มีความหมายต่อเรามาก

ถ้าสิ่งที่ผู้สอนศาสนาแบ่งปันน่าสนใจและมีความหมายต่อท่าน ท่านสามารถทำนัดได้อีกครั้งเพื่อสนทนาลึกซึ้งขึ้นและเรียนรู้เพิ่มเติม พวกเขาสามารถให้พระคัมภีร์มอรมอนและไปการประชุมของศาสนจักรกับท่านเพื่อท่านจะได้เห็นด้วยตนเองว่าศาสนาของเราเป็นอย่างไร